Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Kumlanytt
02 December 2021
Tipsa: 073-629 83 19

Reformera kriminalvården nu

Dagens kriminalvård klarar inte sitt uppdrag och kommer inte göra det bättre framöver, enligt de utredningar som finns. Öppna upp för andra vårdformer, såsom privatiseringar och konkurrensutsättning av hela eller delar av Kriminalvården, skriver företrädare för Moderaterna i Kumla.

Kriminalvården idag präglas av överfulla fängelser och bristande möjligheter till en fungerande behandling. Denna trend kommer heller inte att brytas då statliga utredningar pekar på att kriminalvårdens kapacitet inte kommer motsvara de behov som finns. Tvärtom kommer allt fler personer hanteras av kriminalvården som i sin tur inte kommer få de utökade resurser den skulle behöva för att klara av uppdraget.

Detta leder i förlängningen till ett samhälle där de tidigare dömda kommer ut efter avtjänat straff med ännu starkare myndighetsförakt och utanförskap. Dessa människor kommer alltså ut i samhället igen farligare än vad de var när de kom in.

Vi tycker därför att det är viktigt att lyfta en aspekt i kriminalpolitiken som saknas i dagens debatt. Det finns ett behov att titta på andra möjligheter än de som tillhandahålls av Kriminalvården idag. Kriminalvården har inte vare sig resurser eller kompetens att ge de intagna det omhändertagande och den vård och utbildning som samhället har beslutat om.

Det är en enorm skillnad på de personer som myndigheten ansvarar för. Bland de intagna är det vanligt med olika typer av underliggande fysiska, psykiska och känslomässiga problem och skador. Behoven hos de intagna kräver flera olika samhällsinsatser vilka i sin tur kräver en stor bredd på den kompetens som Kriminalvården ska samordna.

Det uppdraget klarar inte dagens kriminalvård och förutsättningarna för att de ska klara det framgent är inte bättre enligt de utredningar som finns.

Därför vore det önskvärt att reformerna kriminalvårdspolitiken. Vi anser att det vore av godo att öppna upp för incitament för andra vårdformer, såsom privatiseringar och konkurrensutsättning av hela eller delar av myndighetens verksamhet. Detta för att fylla de behov av en högre professionalitet, effektivitet och service till inte bara den enskilde själv, utan hela samhället. Detta för att även maximera samhällets resurser för att få ett resultat som är gott för samhället i stort.

I skrivande stund så går det att utläsa på kriminalvårdens hemsida att det finns 2 315 häktesplatser men antalet klienter som är placerade är 2 392. För klienter i anstalt så finns det 4 734 platser men klienter som är placerade uppgår till 4 510 platser. Inom den högsta säkerhetsklassen på våra fängelser är det just nu en överbeläggning med 10 procent.

Enligt en rapport som har tagits fram tillsammans av Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten , Sveriges Domstolar och Kriminalvården så kommer klientvolymen till kriminalvården att öka med ytterligare 9 procent fram till 2022. Kriminalvården har själv bedömt i sin rapport ”Ökat klientflöde” att klientantalet till myndigheten under en 10 års-period kommer att öka till ett behov om 9 500 platser. Varje sådan plats kostar idag ca 3 500 kr eller ca 1 miljon per plats och år.

Vi som medborgare i Sverige skall vara stolta över att vi lever i en demokrati där den offentliga makten utövas under lagarna. Lagar som vi tillsammans skapar genom att offentliggöra problem eller skapa debatter och argumentation av vad som behöver förändras, genom att tillföra och förändra normer och värderingar och på så sätt skapa och förändra den väg som vi människor tror skall ge mest nytta för alla samhällsmedborgare.

Vi skall vara stolta över att vi i Sverige har ett domstolsväsende som har rätten och skyldigheten att agera objektivt och sakligt så att våra handlingar prövas utan att vi skall behöva vara rädda för godtycklighet, jäv eller särbehandling. Det är genom rättsstaten som vi människor kan känna en trygghet i att våra skyldigheter vägs efter våra rättigheter, oavsett vad vi har gjort. Det är genom rättsstaten som vi erkänns en rättighet att rättvisa skipas och att den person vars handlingar som har skadat andra döms och behandlas därefter.

Vi hoppas att personen sonar för sina brott och inte gör om samma sak igen, och där har Sverige problem idag. Vi bör kunna hedra denna rättsordning bättre och därför behöver kriminalvården bättre förutsättningar. För att ta vårt samhällsansvar fullt ut måste det till reformer som möter upp Kriminalvårdens allt mer ansträngda läge. Annars går vi mot en katastrof. Vi måste öppna upp, tänkta nytt och matcha upp, så att den kriminalvårdspolitik vi vill föra även leder till önskvärda resultat efter avtjänat straff.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2020-06-17 18:38
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.