27 November 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Miljöpartiet anmäler Kumla kommun

Hans-Åke Sandberg och Carina Riberg i Viaskogen. De är bestörta över hur den hanterats. Foto: Anders BjörkHans-Åke Sandberg och Carina Riberg i Viaskogen. De är bestörta över hur den hanterats. Foto: Anders Björk

Miljöpartiet i Kumla har anmält Kumla kommun för miljöbrott. Man anser att Viaskogen skövlats på träd och att dess naturreservat nu har förlorat sin biologiska mångfald. - Det har blivit helt fel, säger Carina Riberg, Miljöpartiet Kumla

Vi träffas i Viaskogen under torsdagen. Många känner till området som ett populärt gång och motionsstråk, men Viaskogen är också sedan 2005 ett 70 hektar stort naturreservat i kommunens ägo. Nu har dock mycket av reservatet förstörts hävdar Carina Riberg från Miljöpartiet och Hans-Åke Sandberg, kunnig inom skog och svamp.

Många träd har skövlats bort

Miljöpartiet, med Carina i spetsen, har anmält Kumla kommun för miljöbrott. Först anmälde man det hela till Länsstyrelsen, men eftersom reservatet är i kommunens ägo kunde inte Länsstyrelsen göra något så anmälan har skickats till Kumla kommun som alltså kommer att få utreda sig själv.

“Vi väljer att anmäla för en oberoende granskning, det borde bli konsekvenser för felhantering så detta inte sker igen”, skriver Miljöpartiet.

Med en oberoende granskning menas att inte samma nämnd som är inblandad, i detta fall Kultur- och fritid, utreder sig själv. Utan det faller på Myndighetsnämnden inom Kumla kommun att utreda och komma till beslut om anmälan.

Men vad är då egentligen problemet?

Alla som vistats i Viaskogen det senaste året har säkert sett med egna ögon att väldigt mycket träd försvunnit. Detta, fastslår Carina och Hans-Åke, kommer innebära att en mängd arter inom allt från svamp, mossor och djur/insekter m.m kommer försvinna. Att den ekologiska mångfalden påverkas i negativ riktning med andra ord.

“ Tilltaget har lett till att förutsättningen för att detta ska fortsätta vara det naturreservat som en gång skyddades är försvunnet. Denna kraftiga skövling leder också till att skydd för de träd som lämnats kvar blir sämre. Flera träd med rotvältor har nu blåst ned som konsekvens när de inte längre har skydd av varandra”, skriver Miljöpartiet vidare.

“Man får inte göra såhär”

- Där inne har två stycken rotvältor nyligen ramlat och det gjorde de inte tidigare för att stora fina granar stod runtom och skyddade dem. Men nu finns inget skydd och det kommer rasa många träd framöver, de har inte förutsättningar längre att stå emot när det börjar storma, säger Hans-Åke med upprörd ton.

De kan “köpa” att de eventuellt dåliga träd som stod vid motionsspåret har tagits ner. Men det är betydligt fler än dessa som försvunnit och det är alldeles för mycket, anser de.

“Vi konstaterar att man tagit ut barrträden, även de 150 till 200 år gamla som är grogrund för mångfald och forslat ut ur naturreservatet. 30-50 meter ner från spåret fanns träd och dessa var friska och skulle inte tas ned men har ändå fallit. Det behöver gallras varsamt vilket inte blivit fallet nu”, skriver Miljöpartiet och Carina fortsätter på den linjen.

- Man får inte göra så, träd som fälls ska i så fall dras längre in i skogen och vara kvar i reservatet. Nu har många tagits ut ur reservatet, eller så ligger de kvar alldeles vid spåret och det ser inte roligt ut, säger Carina i Viaskogen.

“Det handlar om okunskap”

Varför har kommunen gjort så här då tror ni?

- Det är svårt att säga, men vi måste lita på att när de tar hand om ett reservat ska det vara enligt den skötselplan som finns, och nu har det blivit helt fel, säger Carina.

Och hur känner ni över det?

- Det är en stor sorg, det här går inte att återställa, säger Carina.

- Det är massor med saker som går att påpeka är miljöbrott i hanteringen. Man har inte alls tänkt på konsekvenserna och det handlar framförallt om okunskap. När jag såg detta första gången var jag tvungen att sätta mig ner, jag blev matt, berättar Hans-Åke.

Hänvisade till granbarksborr

Hans-Åke fortsätter att beskriva vad han ser.

- Den ekologiska mångfalden i Viaskogen är nu bruten. Målbilden var att det skulle bli lite ljusare här inne, men man behöver inte ha så väldigt mycket mer ljus för naturen sköter sig själv och när människan går in och ska påverka är det lätt att det blir alldeles fel

Carina Riberg mailade kommunen redan hösten 2019 med oro och ifrågasatte vad som skedde. Stadsträdgårdsmästare Kristina Sjöö svarade då att det gallras inom ett område på 30 meter kring spåret för att skapa en säker och inbjudande miljö vid motionsspåret och att skapa livsutrymme för betesgynnade organismer.

Kristina skrev också att gallringen berodde på att granbarksborr spridit sig även i Viaskogen och att äldre granar av säkerhetsaspekt var tvingade att tas bort.

“Underröjning har gjorts för att möjliggöra gallringen samt släppa in mer ljus. Extra hänsyn tas, i linje med skötselplanen, till utpekade känsliga områden där till exempel orkidén eller knärot växer, eller där det är höga natur- och kulturmiljövärden så som gamla skyttevallen”, svarade Kristina Sjöö.

Kommunen anser att skötselplan följts

Mailet avslutades med orden.

“Insatsen kommer att lämna en zon som är säkrare, ljusare och varmare. Ljuset och värmen gynnar de betesgynnade organismerna, precis så som skötselplanen anger att området ska skötas”

Elisabeth Jangenby jobbar inom kultur och fritidsförvaltningen och är inne på samma linje när hon svarar under torsdagen vad syftet varit.

- Alla reservat har en skötselplan och syftet med arbetet som varit i Viaskogen är att säkerställa att vi följer skötselplanen och kan erbjuda ett rörligt friluftsliv kombinerat med att ta hand om den biologiska mångfalden och ekosystemet. De träd som har gallrats bort har varit i syfte för att nå den målbilden.

Det kan tyckas lite märkligt att båda parter så bestämt talar för att man följer skötselplanen, när det skiljer så i deras svar. Elisabeth Jangenby fastslår alla fall att man utfört arbetet efter att tänkt igenom det ordentligt.

- Vi har haft dialog med både kommunens naturvårdshandläggare och Naturskyddsföreningen, både inför arbetet och därefter löpande.

Viaskogen en unik skog

Miljöpartiet anser att det blivit helt fel och har anmält kommunen för miljöbrott. Kommentar om det?

- Då får utredningen visa vad den kommer fram till. Vi anser att vi följt skötselplanen och dess syfte och gjort det i samråd med experter, avslutar Elisabeth Jangeby.

Varför har denna friska och ståtliga gran huggits ner, frågar sig Carina Riberg Varför har denna friska och ståtliga gran huggits ner, frågar sig Carina Riberg

I skötselplanen, som författades 2005, står bland annat att läsa, ” Viaskogen är i vissa avseenden unik. Det finns få skogar i Örebro län med liknande ekosystem. Skogen är ganska liten och ligger isolerad från större sammanhängande skogsområden, men hyser ändå många av storskogens innevånare.

Detta gör skogen känslig för ingrepp. Eftersom skogen är liten och isolerad, kan även små åtgärder i skogen lätt orsaka att arter försvinner. Det kan sedan ta lång tid innan sådana arter kan âteretablera sig, om ens någonsin”

Oroas över andra reservat

Miljöpartiet avslutar sin anmälan med att man vill ha svar på fyra frågor.

1) Föreligger något slags miljöbrott i hela eller delar av denna hantering av Viaskogens naturreservat? 2) Hur ser ansvaret ut för att detta kunde ske, även för att rätt kompetens för skötsel, samt rätt bedömning, av vegetationen som ett naturreservat kräver, säkerställdes innan skövlingen? 3) Har skötselplanens föreskrifter följts för att kunna bevara området enligt ursprungsskick? 4) Hur kommer Skjutvallen att återställas?

- Jag hoppas verkligen att vår anmälan leder till något. Det är också på grund av att de inte ska fortsätta att göra fel i andra reservat som finns i kommunen, att de inte fortsätter att skövla och förstöra de förutsättningar som finns, avslutar Carina Riberg.

För hänvisning till Skjutvallen så finns den mitt i Viaskogen vid motionsspåret. Skjutvallen är en skyddad kulturlämning från 1860-talet då den användes som skjutbana för regementen från Sannahed. En kulturlämning är den fortfarande på papperet, men numer svår att skåda med blotta ögat eftersom det ligger massor med träd över.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-08-07 13:40
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.