15 August 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Regionens tidning ska ömsa skinn

Region Örebro läns, och tidigare Örebro läns landstings, läns- och personaltidning Tebladet har sett likadan ut i 38 år. Men nu har regionstyrelsen fattat beslut om att förnya så väl namn som format.

Tebladets länstidning byter namn till Leva – en tidning från Region Örebro län, och Tebladets personaltidning byter namn till Tillsammans – personaltidning för Region Örebro län. Dessutom får tidningarna ett nytt format, istället för “tabloid-format” kommer det att ges ut i “magasin-format”.

Det beslöt Regionstyrelsen på sitt möte under tisdagen. En rad andra beslut fattades också enligt pressmeddelande:

Region Örebro läns resultat är ett överskott om 115 miljoner kronor per juli, vilket är 72 miljoner kronor lägre än föregående år. Helårsprognosen per juli ligger kvar på samma nivå som per delår 1, det vill säga ett årsresultat om 60 miljoner kronor. Regionstyrelsen godkände periodrapporten.

Sänka kostnader med 100 milj kr

Regiondirektören har redovisat regionövergripande ekonomiska åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Redovisningen innehöll förslag på åtgärder på kort respektive lång sikt för att den administrativa delen av Region Örebro läns verksamhet ska kunna sänka sina kostnader med 100 miljoner kronor till år 2021. Regionstyrelsen beslutade att godkänna redovisningen, och att uppdra åt regiondirektören att vidta föreslagna åtgärder.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och regeringen har slutit ett antal överenskommelser inom vård- och omsorgsområdet. Överenskommelserna täcker områden som båda parter identifierat som särskilt viktiga för den fortsatta utvecklingen av hälsa, vård och omsorg i kommuner och regioner. Regionstyrelsen beslöt att Region Örebro län ska ansluta sig till överenskommelserna och intentionerna i dessa.

Mer pengar för psykvård

Styrelsen i Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har godkänt en överenskommelse med staten om insatser inom området psykisk hälsa för år 2019. Inom överenskommelsen tillförs kommuner och regioner totalt 130 miljoner kronor för fortsatt förstärkning av ungdomsmottagningarnas arbete. Det handlar till exempel om utökning av ungdomsmottagningarnas öppettider, förstärkt psykosocial kompetens samt ökad tillgänglighet för unga med psykisk ohälsa, riskbruk, missbruk och beroende. Av dessa 130 miljoner kronor erhåller Region Örebro län 3,8 miljoner kronor.

Regionstyrelsen beslutade i enlighet med Samverkansnämndens rekommendation, att för Region Örebro läns del förlänga nuvarande ”Avtal om regional samverkan i Uppsala-Örebroregionen” till och med den 31 december år 2020.

Betalar ut partistöd

Regionfullmäktige har tidigare fattat beslut om regler för partistöd som bland annat säger att partierna ska redovisa hur de har använt partistödet. Om respektive parti har uppfyllt de formella kraven ska fullmäktige besluta att betala ut partistöd för kommande år. Partierna har nu har lämnat in redovisning för år 2018, och regionstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta att partistöd ska betalas ut för år 2020.

Dessutom behandlade regionstyrelsen bland annat en remiss av Passdatalag- en ny lag som kompletterar EU:s dataskyddsförordning, en remiss av Ett säkert statligt ID-kort med e-legitimation samt en motion gällande klimatanpassningsplan för framtida hälsa.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-08-27 21:03
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.