07 July 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Nya naturreservat klara

Länsstyrelsen i Örebro län bildar fem nya naturreservat i fyra av länets kommuner. Därtill blir två redan befintliga reservat, Lokadalen och Kärramarken, större. Två av de nya naturreservaten ligger i Askersund och Lekeberg, detta meddelar Länsstyrelsen i ett pressutskick.

Därför skyddar vi natur:

Naturreservat är det vanligaste sättet att skydda natur. Ett naturreservat kan bildas på statlig, privat eller kommunal mark genom beslut av länsstyrelsen eller kommunen.

Länsstyrelsen har ett tydligt uppdrag från riksdag och regering att skydda skogar med hög biologisk mångfald. Riksdagen har antagit ett mål om att 150 000 hektar produktiv skogsmark i Sverige ska ges ett formellt skydd genom beslut som tas under åren 2012–2020.

I och med Länsstyrelsens beslut om nya naturreservat skyddas nu totalt cirka 30 000 hektar i länet, varav knappt 26 000 hektar är produktiv skogsmark. Det innebär att cirka 3,5 procent av den produktiva skogsmarksarealen i Örebro län är skyddad.

Nya naturreservat:

Bastviken (Lindesbergs kommun), 16 hektar barrträdsdominerad blandskog på kalkpåverkad, näringsrik mark. Fjärilsrik slåttermark ingår också i reservatet.

Borgaberget (Askersunds kommun) 32 hektar naturskogsartad barrskog samt björk- och alsumpskogar. Här finns lövrika granskogar och hällmarker med tall.

Kittelmyren (Hällefors kommun) 35 hektar med högväxt äldre örtrik granskog med med inslag av asp och gransumpskog. Här finns tretåig hackspett.

Saxeknut (Hällefors kommun) 30 hektar som domineras av granskog med sydvänd brant i anslutning till utsiktsplatsen Saxeknut. Silverleden passerar genom reservatet.

Örvaremossen (Lekebergs kommun) 35 hektar med gammal senvuxen barrnaturskog, men också bördiga, fuktiga och lövrika granskogsmiljöer.

Utvidgningar av redan befintliga naturreservat

Kärramarken (Askersunds kommun) 14 hektar kuperat område, med höglänt gammal tallskog och låglänta bergssidor med gran.

Lokadalen (Hällefors kommun) 13 hektar, Naturskogsartad barrblandskog med myrmark.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-11-18 14:55
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.