Gå till innehåll
Lekeberg

IVO lägger ner lex Sara-ärende i Lekeberg

Publicerad: 6 March 2023 17:06

Lekebergs kommun fick på måndagen besked från IVO, inspektionen för vård och omsorg, att den avslutar ärendet kring den lex Sarah-anmälan om särskilda boendet Linden, som kommunen själv lämnade i december. IVO kommer inte vidta några ytterligare åtgärder.

Redan i början av förra året gjorde kommunen en så kallad lex Sarah-anmälan om förhållandena på boendet Linden

– Sedan kom det fram att det trots anmälan inte fungerade som det skulle på boendet. Vi startade en utredning, där bland annat personal, boende och anhöriga intervjuades. Bland annat framkom att boende inte fått sin medicin som de skulle vid något tillfälle, säger Lenita Birath (M), socialnämndens ordförande.

– Det har också ibland  saknats rutiner, vårdplaner och utförandeplaner. Det finns också avvikelserapporter om att man inte kontakta sjuksköterskan när man borde gjort det, fortsätter Lenita Birath. 

Det hela ledde fram till ännu en Lex-Sarah anmälan.

En lång rad åtgärder genomförda

Sedan har man enligt Birath genomfört en rad  åtgärder. Personalen har fått information om vad som framkommit i utredningen, även anhöriga till boende informerades.

– Vi har  också, bland annat tillsatt chef som är mer närvarande. Det var ett av problemen tidigare. Vi har infört nya rutiner, genomfört en omstrukturering av personalgruppen. Vi har också haft samtal med med personal om värdegrund och personcentrerat arbetssätt där fokus kommer att

vara på de boendes möjlighet till delaktighet i vardagen. Vi har också sett till att det nu görs vårdplaner och utförandeplaner för de boende.

Kommunen har fullgjort sin skyldighet

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har låtit sig nöja med ned kommunens åtgärder och har alltså meddelat Lekebergs kommun att de avslutar ärendet och inte kommer att vidta några ytterligare åtgärder. 

IVO skriver i beslutet att de bedömer att huvudmannen (Lekebergs kommun) har fullgjort sin utrednings- och anmälningsskyldighet och att utredningen visar att Lekebergs kommun vidtagit åtgärder för att utan dröjsmål avhjälpa eller undanröja missförhållandet på boendet. Kommunen har också identifierat bakomliggande orsaker till det inträffade. Man har sedan vidtagit och planerat att vidta åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen. 

 – Vi kommer givetvis fortsätta med de insatser som redan är påbörjade och planerade, avslutar Lenita Birath (M)

Här om dagen berättade vi om att Lekebergs kommun, som tagits ut i en landsomfattande granskning av vården, gjort en inspektion på plats i Lekeberg och funnit brister. Det är dock ett helt annat ärende.

En lex Sarah-anmälan kan inte göras av exempelvis anhöriga eller boende. det är den som bedriver vården som ska göra anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, exempelvis en kommun. Personal, anhöriga och boende ska anmäla missförhållanden till kommunen. Den som bedriver vård är skyldig enligt lagen att göra en lex Sarah-anmälan om man har vetskap om missförhållanden. 

Annons

lekeberg