Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
07 July 2022
Tipsa: 073-629 83 19

(M) lämnar styrgrupp i protest mot översiktsplan

Den här veckan har Moderaterna lämnat styrgruppen för översiktsplansarbetet i Lekebergs kommun. Det finns flera anledningar till det och beslutet är väl genomtänkt. För det första är själva namnet styrgrupp missvisande eftersom representanterna inte styr och fattar beslut tillsammans på lika villkor. 

I styrgruppen sitter en representant från varje politiskt parti i Lekeberg men Centerns och Socialdemokraternas representanter har deklarerat att de har veto. Vilket innebär att styrgruppens beslut är Centerns och Socialdemokraternas beslut. 

Besluten som tas i styrgruppen är heller inte formaliserade, det förs inte protokoll på styrgruppens möten, man kan inte begära votering och man kan inte reservera sig mot beslut som tas.

Men genom att offentligt marknadsföra gruppen som en styrgrupp fungerar gruppen och de informella besluten som tas där som ett slags gisslantagande på de representanter och partier som i praktiken inte har mandat att påverka gruppens arbete. Under styrgruppens senaste möte (15/6) togs beslut om fortsatt befolkningstillväxt i Lekeberg och styrgruppen har, enligt Centerns och Socialdemokraternas vilja, beslutat att gå vidare och planera för en befolkningsutveckling i Lekeberg som Moderaterna inte kan stå bakom. 

Det är en storlek på befolkningsökning som vi menar varken är ekonomiskt eller socialt hållbar. Centern och Socialdemokraterna har heller inte presenterat någon konsekvensbeskrivning för det befolkningsscenario de nu går vidare med. 

Då storlek på framtida befolkningstillväxt är själva grunden för det fortsatta arbetet ser Moderaterna inte funktionen med att i styrgruppen diskutera om vidare detaljer i översiktsplanen utifrån en grundförutsättning vi anser är helt fel för Lekeberg. En grundförutsättning som heller inte baserar sig på vad folket med förkrossande tydlighet uttryckt under dialogperioden i vintras. 

Gensvaret från medborgarna och antal synpunkter som inkommit under dialogen har dessutom varit enormt. Trots detta har det politiska styret i diskussioner om vad som framkommit under dialogen pratat i termer av att de som inte lämnat synpunkter kanske tycker något annat. Med ett sådant resonemang, att fortsatt arbete med Lekebergs utveckling ska baseras på önsketänkande och gissningar av vad de som inte inkommit med synpunkter tycker, har dialogen i praktiken varit ett spel för galleriet.

Centern och Socialdemokraterna lyssnar nämligen inte på folket om man redan på förhand bestämt att Lekeberg måste växa och nu beslutar att Lekeberg ska fortsätta växa i princip samma takt som de senaste åren. Och de senaste åren har Lekeberg haft en befolkningstillväxt som varit allt annat än sansad och hållbar. En tillväxt som i sin tur beror på tidigare politiska beslut, beslut som kan vara annorlunda i framtiden. 

Hur Lekeberg utvecklas är faktiskt ingen naturlag. Vi politiker kan styra utvecklingen och Moderaterna menar att vi bör göra det utifrån medborgarnas vilja, hållbarhet, sans och balans samt en stor portion sunt förnuft.

Moderaternas önskade övergripande inriktning för översiktsplanen 

- Grundförutsättningen ska enligt Moderaterna vara att det inte är något självändamål att bli en större kommun. Målet ska vara en välmående kommun där man tar beslut utifrån invånarnas bästa, nya såväl som gamla. Målet i vidare översiktsplanering bör därför vara att ha en hållbar befolkningstillväxt om max 0,5 procent per år som ett riktmärke, både för kommunen som helhet och de enskilda orterna var för sig. Enskilda avstyckningar och bygglov för enskilda bostäder ska alltid kunna beviljas. Det är vad gäller detaljplanering för sammanhållen bebyggelse som begränsningarna och styrningen ska ske. 

- På grund av tidigare utveckling ska ingen detaljplan för sammanhållen bebyggelse upprättas i Lanna åtminstone under nästkommande mandatperiod. Endast bygglov för enskilda bostäder kan beviljas. Flera detaljplaner har redan vunnit laga kraft och läget är högst osäkert vad gäller storleken på befolkningsökning i Lanna de nästkommande åren. Vi måste nu pausa, följa utvecklingen noga och sedan utvärdera. Avsaknaden av infrastruktur behöver även åtgärdas. Inriktningen för HidingeLanna bör utvärderas efter nästa mandatperiod och då vid behov förlängas. Att bromsa exploateringen i Hidinge-Lanna är även helt i linje med vad befolkningen vill enligt vad som framkommit under medborgardialogen. Moderaterna menar vidare att det lantliga som finns kvar ska bevaras och inte förstöras ännu mer på grund av att man, som det stod i dialoghandlingen, anser att lantligheten ändå ”gått förlorad”. 

- Även i Fjugesta finns detaljplaner som röstats igenom men vi ännu inte sett konsekvenserna av. Skolorna i Fjugesta är dessutom mer eller mindre fulla. Risken är att den nybyggda skolan måste byggas ut igen inom kort, ett dyrt scenario som bör undvikas. Eventuellt bör inga detaljplaner för sammanhållen bebyggelse beviljas i Fjugesta heller under nästkommande mandatperiod. 

- I Mullhyttan finns utrymme för viss befolkningsökning och plats finns till exempel i den lokala skolan. Här kan kommunen bidra till att öka Mullhyttans attraktivitet genom att satsa på orten. Dock bör man i vidare planering vara varsam så att inte befolkningen i Mullhyttan ökar för fort eller att ortens karaktär och höga naturvärden går förlorade. 

- Varje ny detaljplan i Lekeberg måste alltid innehålla en verklighetsförankrad beskrivning av konsekvenserna för bland annat områdets karaktär, rekreation, infrastruktur, den lokala skolan, barnomsorgen och annan kommunal service. 

- Jordbruksmark ska bevaras och i största möjliga mån inte tas i anspråk. Sammanhållen bostadsbebyggelse ska ej tillåtas på jordbruksmark. Endast enskilda avstyckningar för enskilda bostadshus kan tillåtas på egen jordbruksmark. Jordbruksmark kan utöver detta vara aktuell att tas i anspråk för sådant som kategoriseras som samhällsviktigt intresse. Till exempel vägar, cykelbanor, äldreboende, skola/förskola. Bostäder anses inte vara ett samhällsviktigt intresse i en kommun som redan växt så mycket som Lekeberg.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2022-06-22 12:49
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.