07 August 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Utställning om framtida Kumla mot 28 000 invånare

På måndag startar utställningen för "Översiktsplan Kumla kommun 2040". Den kommer att finnas tillgänglig på biblioteket och pågår till 5 april.

Kumla kommun skriver om utställningen och planerna.

"Utställningen visar det förändrade förslaget. Utställningen är det sista tillfället för synpunkter innan översiktsplanen ska beslutas.

- Efter de synpunkter som kom fram under samrådstiden har vi gjort en del förändringar i planen. Bland annat har Kvarntorp och Brändåsen lyfts med i arbetet, till skillnad från i samrådsskedet, då de var utpekade som framtida utredningsområden. Det innebär exempelvis justeringar när det gäller användandet av åkermark, säger Johannes Ludvigsson, planchef i Kumla kommun.

Vi kommer att finnas på plats för att berätta och svara på frågor

Under utställningstiden kommer vi ha informationsmöte vi två tillfällen, där vi ger mer information om förslaget och ger svar på frågor och tar emot synpunkter. Vi kommer också att finnas på plats vid ytterligare fyra tillfällen, för den som vill komma förbi och titta eller ställa frågor.

För den som inte har möjlighet att komma och titta på utställningen och träffa oss, går det att få all information och att lämna synpunkter på vår webbplats kumla.se/öp2040"

Vad är en Översiktsplan?

Översiktsplanen är ett långsiktigt strategiskt dokument som initieras av kommunstyrelsen och beslutas av kommunfullmäktige. 

- Nu startar den sista avstämningen av förslaget till Översiktsplan 2040 innan vi ska fatta beslut om den. Under samrådet kom många tankar fram och vi har lyssnat. Jag är nöjd med det arbete som har gjorts i dialogen med medborgare och verksamma i kommunen. Nu ser vi fram emot att få till stånd översiktsplanen som är ett viktigt redskap kommunen för kommunens fortsatta utveckling, säger Katarina Hansson, kommunstyrelsens ordförande.

Varför vi ska ha en översiktsplan

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en översiktsplan som omfattar hela kommunen. I översiktsplanen redovisar kommunen grunddragen i den avsedda mark- och vattenanvändningen, hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen och hur man tänker tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer. Allt för att främja en långsiktigt hållbar utveckling.

Tidsperspektivet för planen är år 2040 med målet 28 000 invånare.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-01-31 15:37
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.