31 October 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Riberg (Mp) "Okunskap lyser igenom"

Carina Riberg ihop med Hans-Åke Sandberg som backade upp anmälan om miljöbrott. Foto: Anders BjörkCarina Riberg ihop med Hans-Åke Sandberg som backade upp anmälan om miljöbrott. Foto: Anders Björk

Den anmälan som gjordes från Miljöpartiet i Kumla om skövling av Viaskogen fick avslag av Myndighetsnämnden i Kumla. - Vi får ha i bakhuvudet att det är kommunen som utrett sig själva, säger Carina Riberg från Miljöpartiet.

​Det var den 7 augusti som vi berättade om att Miljöpartiet hade anmält Kumla kommun för miljöbrott gällande deras hantering av Viaskogen. Bland annat ansåg man att området skövlats på skog och nu förlorat sin biologiska mångfald.

“Utgjorde ett hot för människor”

Svaret på anmälan, som kom från Kumla kommun i dagarna, berättar om att man “lämnar ärendet utan vidare åtgärd”. Det är Myndighetsnämnden som hanterat Miljöpartiets anmälan och kommit fram till svaret. I motiveringen står bland annat.

“Miljöenheten genomförde en övergripande tillsyn av Viaskogens naturreservat den 12 augusti. Längs med elljusspåret kunde man konstatera att sly tagits bort och att större träd glesats ur. Enligt kultur- och fritidsförvaltningen har man inte dragit in större träd i skogen då man bedömt att det skulle göra mer skada än nytta. Målbilden enligt skötselplan är att skapa en säker och inbjudande miljö samt skapa livsmiljöer för betesgynnande organismer i en zon på 30 meter på ömse sidor om elljusspåret.

En del granar som blivit angripna av granbarkborren har avlägsnats från området eftersom de utgjorde ett hot för människor. Det går att se spår efter skötselåtgärderna, men det är en förväntad konsekvens och Miljöenheten menar att detta är oundvikligt. Miljöenheten gör bedömningen att skötselplanen för reservatet har följts”.

“Inte utgått från naturens perspektiv”

Carina Riberg från Miljöpartiet håller såklart inte med om avslaget, men är inte förvånad.

“Beslutet brister i omfattning med tanke på att de inte ens har bedömt hur enskilda arter påverkas. Givetvis ska vi se över beslutet och överklaga så det blir nya ögon och framförallt kunskap att bedöma det som skett. De har utgått ifrån människans perspektiv och inte ur naturens i någon del som jag kan se.

Man kan fråga sig varför det är ett naturreservat i området från början, vad var det som gjorde området skyddsvärt och hur har det påverkats och kommer påverkas framgent?

Bara ett exempel är grön sköldmossa som lever av granlågor och de är både urtagna och sönderkörda. Dessutom krävs det fukt som också försvunnit efter hanteringen. Träden som växer binder även koldioxid och tar bort föroreningar från luft och vatten. Det är mängder som är borttaget, därför blir det än mer orimligt att bara avfärda rakt av.

Tar upp anmälan mot medborgare

Riberg fortsätter tala för sin sak.

“Viaskogen som är en av regionens få urskogar med skiktad skog har även fungerat som rekreationsmöjlighet. Kumlaborna har kunnat ströva och plockat svamp och ta del av en rik mångfald vilket varit värdefullt. Nu är det ljust och såpass torrt att inte ens blåbären finns kvar på alla platser.

En annan fråga man kan ta som parallell. Vi har precis tagit beslut i Kultur och fritidsnämnden om polisanmälan och så småningom eventuellt vite, för en enskild medborgare som tagit ned träd på kommunens mark och då heter det att ”det är viktigt att trädens betydelse tas på allvar”.

Lite knepigt att kommunen själva då avverkar i ett naturreservat. Kanske någon säger att det inte är jämförbart i vissa avseenden vilket är riktigt, men tydligen värderas trädens betydelse olika? Att Granbarkborren skulle vara en stor orsak som dessutom fungerar som mat till andra arter i reservatet liknar en efterhandskonstruktion. Det är inte bara gran som tagits bort.

Tycker att kommunen duckar

Vi får ha i bakhuvudet att det i dagsläget är kommunen som utrett sig själva.

Förhoppningen var ju också att man kunde komma fram till en åtgärd, där man ser över hur kunskapen ser ut här och kanske kan samarbeta med andra kommuner och aktörer där det behövs. Det finns samarbeten på andra områden, det är en fördel att dela resurs med andra för det blir trots allt en kostnadsfråga.

Självklart kommer vi i dagarna att lämna in en överklagan så det får bedömas av Länsstyrelsen.

Det är anmärkningsvärt att Kumla kommun lyckas ducka i stort sett samtliga frågeställningar. Även dess tolkning att det som skett inte bryter mot något i Miljöbalken. Vi får inte glömma varför det över huvud taget är ett område som är skyddat som naturreservat. Det finns många olika grader av okunskap som lyser igenom tyvärr”, avslutar Carina Riberg.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-09-24 18:03
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.