Gå till innehåll
Kumla / Politik
Två män i hjälmar och blå jackor cyklar på en tandemcykel på en stig bredvid en inhägnad gård och en liten vit byggnad.

Otto med sin pappa Ulf på tandemcykeln.

Otto har rätt till assistans – dom i kammarrätten

Publicerad: 14 April 2024 10:50

I maj förra året skrev vi om 30-åriga Otto Danielsson i Kumla. Otto har diagnosen autism och klarar i princip inte något på egen hand i det dagliga livet. Trots det hade Kumla kommun beslutat att Otto inte längre var berättigad till personlig assistans. Förvaltningsrätten hade gett kommunen rätt. Det var en uppgiven familj vi träffade.
Men nu har kammarrätten i Göteborg sagt sitt. Deras dom är tydligt och enkel att förstå. Otto har rätt till personlig assistans.

 Beslutet om att ta bort Ottos assistans togs redan januari 2022. Kommunen bedömde då plötsligt att Ottos behov av assistans och tillsyn var noll, från att han tidigare haft beslut om assistans i princip dygnet runt.

Avslaget skulle verkställas omgående. 

Då började en rättslig process som alltså pågått i drygt två år.

Familjen har trots avslaget haft assistans under större delen av tiden sedan dess.

Samtidigt som familjen valde att överklaga kommunens beslut så ansökte de nämligen också om inhibition. Det innebär i klartext att beslut som annars skulle genomförts på en gång ställs på paus tills högre instanser avgjort vad som gäller.

– Otto beviljades inhibition ganska omgående. Det konstaterades att kommunens beslut skulle få mycket stora konsekvenser för hela Ottos tillvaro, säger Barbro Isaksson, god man och mamma till Otto.

Otto beviljades därmed rätt till assistans fram tills rätten avgjort frågan.

Familjen överklagade kommunens beslut till förvaltningsrätten, men de gav kommunen rätt. 

– Då valde vi att gå vidare och överklaga till nästa instans, som alltså är kammarrätten. Nu har deras dom kommit, och de gör en helt annan bedömning än vad både Kumla kommun och förvaltningsrätten har gjort, säger Barbro Isaksson.

Ostridigt att Otto har rätt till insatser

Så här står det i domslutet: ”Det är ostridigt att Otto Danielsson tillhör den personkrets som enligt 1 § 1 LSS kan ha rätt till insatser enligt lagen. Frågan i målet är om han har rätt till insats i form av personlig assistent enligt 9 § 2 och 9 a § LSS. 

Enligt kammarrätten är det lite av den springande punkten i målet. Sedan januari i fjol gäller nya regler för vem som har rätt till personlig assistans. Enligt dessa regler är det inte helt säkert att Otto skulle rätt till personlig assistans. 

Men socialnämnden fattade beslut om Ottos assistans långt innan dessa regler trädde i kraft. Därför ska hans fall avgöras enligt de gamla reglerna. Enligt dem har Kammarätten avgjort att Otto ska ha personlig assistans.

Hänvisas tillbaka till Kumla kommun

Målet hänvisas nu tillbaka till Kumla kommuns socialnämnd, som ska beräkna hur stor assistans Otto har behov av. Men kommunen kan i vart fall inte, som vi tolkar domslutet, besluta att Otto inte har rätt till någon assistans alls.

– Det är givetvis en seger. Men samtidigt börjar allt nu om igen. Vi hade önskat att domstolen också slagit fast hur mycket assistans Otto har rätt till, säger Barbro Isaksson och tillägger: 

– Nu har vi domstolsbeslut på att Otto har rätt till assistans. Men även om domen pekar ut en del av behoven som ska tillgodoses så vet vi ju inte i vilken omfattning kommunen tänker bevilja dem.

Ottos mamma önskar att kommunen hade varit mer lyhörd från början, att planeringen för Ottos framtid hade kunnat lösas via dialog.

Flera familjer för liknande processer

– Vi kan bara hoppas på att kommunens utredning denna gång tar fasta på hur omfattande och komplexa Ottos behov är. Det finns ingen runt oss och Otto som kan begripa att kommunen agerade som de gjorde när de beslutade att ta ifrån honom all assistans. Uppenbarligen inte Kammarrätten heller. 

Barbro Isaksson, Ottos mamma, jobbar ibland som reporter för Sydnärkenytt. Vi valde, trots det, att ta upp Ottos fall. Helt enkelt för att vi vet att många föräldrar till barn med olika diagnoser, exempelvis just autism, kämpar i olika processer för rätten till ett värdigt liv för deras barn. Vi vet att fler för ungefär samma kamp som Otto och hans föräldrar.

Vi har inte frågat Kumla kommun om deras inställning till domen, helt enkelt för att ansvarig politiker när vi skrev om Otto förra gången, slog fast att man inte kommer kommentera enskilda fall.

Annons

kumla