25 September 2020
Tipsa: 073-094 57 58

INSÄNT: Mer stadsnära odling i Kumla

Centerpartiet i Kumla vill se mer odling på ytor inne i själva Kumla.

Vi behöver mer stadsnära odling i Kumla kommun som leder till den hållbara staden!

Stadsnära odling handlar om att skapa förutsättningar för privatpersoner att odla grönsaker, bär och frukt tillsammans på allmän plats. I diskussionen kring hållbar stadsutveckling har odling i staden av många skäl kommit att ses som ett viktigt verktyg i bygget av den hållbara staden. 

 I en undersökning om fritidsaktiviteter uppger 20 procent att de vill odla. Det finns många orsaker till det. För vissa är det viktigt med ute vistelse. Andra uttryckte att äta sin egen obesprutade mat var det bästa. Att spara pengar, stort växt intresse, socialt umgänge likväl som personlig återhämtning är andra viktiga motiv som odlarna uppgav.

Det finns alltså ett behov av att på ett organiserat och strukturerat sätt möta de frågor från medborgare som dyker upp allt oftare. I takt med att kommunen växer och förtätning sker av staden blir det allt viktigare att behålla grönytor och möjlighet till stadsnära odling. Kumla kommun har en stor möjlighet att upplåta allmän naturmark för rekreation som gynnar innevånarna.

Det finns många skäl till att vara positiv till stadsnära odling. Utevistelse och odling ger bättre fysisk och psykisk hälsa. Lek och lärande är en viktig faktor. Det skapar också ett mer hållbart samhälle, särskilt om avstånden är korta och kretsloppen slutna. Det leder också till mindre sårbarhet i krissituationer. Fördelen med närodlad mat är att mycket mindre energi krävs för att få produkterna från jord till bord. Begreppet ”hållbar” innebär inte bara ekologisk hållbarhet utan även ekonomisk och social. 

Odlande är dessutom billiga aktiviteter som inte kräver stora investeringar om kommunen planerar in det i översikt- och detaljplaner. Det är ett sätt att erbjuda invånarna ett friskare och socialt rikare liv. Integration skapas också när olika kulturer möts i arbete och kunskapsutbyte. Att börja odla i en liten skala kan skapa många kreativa idéer som leder till arbetstillfällen och dessutom förser invånarna med lokalproducerad mat.

Rent konkret kan kommunen erbjuda olika typer av odlingsområden exempelvis koloniträdgård med eller utan byggnad. Det enklaste sättet att erbjuda odling är att bara ruta in en del av en park eller en gräsyta och sådana finns det många exempel på. Att aktivt stödja odling genom att avsätta resurser i form av trädgårdsmästare som utbildar. Uppmuntra till odling med nya organisationsformer såsom sociala företag som sköter ett markområde där privatpersoner kan hyra in sig är en annan lösning.

Kommunen kan också inrätta riktlinjer till bidrag för småskaliga, fastighetsnära odlingsprojekt, där syftet är att stimulera, uppmuntra och stödja olika odlingsalternativ av närproducerad mat.

Ett annat sätt att odla, som ligger utanför kommunens beslut, är att på tomtmark upplåta mark för lägenhetsträdgårdar. För villaägare finns det givetvis en uppsjö av egna lösningar som man själv har rådighet över.

Kommunen bör erbjuda odlingslotter spridda över staden. Avståndet till lotten har stor betydelse för hur mycket man använder den, vad man odlar, vem som odlar och hur den nyttjas. Generellt ska vi eftersträva så korta avstånd mellan bostad och odling som möjligt.  

Det saknas övergripande riktlinjer för hur stadsnära odling ska hanteras och utvecklas i Kumla kommun. Centerpartiet i Kumla har identifierat ett förbättringsområde och därför lämnat in en motion i frågan. Dokumentet har utformas så att det ska leda till utveckling av möjligheter med avseende på odling vid olika platser i kommunen för medborgare och att det blir en naturlig del av översiktsplanarbetet. Frågan kommer också behandlas i den remiss som Centerpartiet arbetar med i samband med översiktsplanen.

En effektiv planering krävs mellan översikts- och detaljplanearbetet gentemot Samhällsbyggnads olika funktioner som mark- och exploatering och planfunktionen gentemot kultur- och fritidsförvaltningen.

Kumla kommun har här en jätte möjlighet att vidareutveckla sina stadsnära odlingar för sina medborgare och samtidigt bidra till den hållbara staden.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-03-17 6:43
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.