13 July 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Även Vänstern vill att politikerlöner sänks

Vänsterpartiet i Kumla presenterar sitt budgetförslag. Man vill, bland annat, ha sänkta politikerlöner, dra sig ur avtalet med Örebro Airport och tycker att priset för en hockeysarg dragit iväg för mycket.

Vänsterpartiet stödjer majoritetens förslag med några undantag. Nedan har vi dokumenterat några förslag på förändringar.

Med våra förändringar vill vi värna vård, skola och omsorg. Vi är oroliga för vad som kommer hända när vi börjar skära i de vitala delarna av kommunen som en konsekvens av bland annat den borttagna värnskatten. Det här drabbar inte bara landet i stort utan såklart även de enskilda kommunernas ekonomiska resultat. 

Vill se över skatten

Flera grannkommuner och kommuner runt om i landet visar röda siffror och vi vill förhindra att vi hamnar i en sådan situation längre fram. Som ett led i detta anser vi att kommunfullmäktige bör se över konsekvenserna av att höja kommunalskatten med 15 öre för att behålla kvaliteten på våra verksamheter och en trygghet för våra invånare.

Vi ligger för närvarande på 21,60. Det är lägre än snittet för länets kommuner och även lägre än genomsnittet för landet.

Kumla kommun har ett förväntat positivt resultat och vi ser att även de kommande åren kommer se liknande ut. Vi har därför tagit tillvara på det i vårt budgetförslag genom att prioritera investeringar som är miljövänliga, samt har en så pass kort avbetalningshorisont att de sänker våra driftkostnader lagom tills när vårt överskott beräknas minska. Därmed kan vi minska vår sårbarhet för höjda räntor och en sämre ekonomisk situation. 

Vill sänka politikerlöner

Vi är medvetna om att vi i år inte ska diskutera driftkostnader. Med det i minnet har vi några förslag på besparingsåtgärder vi ändå tycker bör belysas och diskuteras.

Lena Rosborg till höger utanför Kungsgården. Arkivfoto.

Först och främst vill vi se över våra avlönade politikers arvoden. Vi har idag högre andel av riksdagsmannaarvodet än våra grannkommuner med 90 procent av riksdagsmannaarvodet. Vi föreslår att vi lägger oss på samma nivå som Hallsberg, vilken är 85 procent. Det skulle innebära en besparing om 202 305 kr per år enbart i Kommunstyrelsen och 409 428 kr per år totalt för de förtroendevalda. Det här ser vi skulle vara föredömligt när vi kräver effektiviseringar av våra nämnder för att möta förväntade resultat.

Vi har i kommunen idag tre stycken politiska sekreterare och många uppdragsarvoderade kommunalråd. För att effektivisera vår organisation och lägga resurserna på våra kärnverksamheter vård, skola, och omsorg bör vi diskutera hur vi kan effektivisera även de här delarna.

Vill dra sig ur avtal med flygplats

Vidare anser vi att vi bör se över systemet med både förste och andre vice ordförande i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och nämnderna.

Skulle vi istället endast ha ordförande representerad av majoriteten och vice ordförande representerad av oppositionen (den rollen den andra vice ordföranden idag har) skulle detta innebära en årlig besparing om 1 387 237 kr med nuvarande procentandel av riksdagsmannaarvodet.

Kommunledningsförvaltningen: Vi vill ta upp frågan om flygplatsen igen. Kommunen lägger ca 1 mkr per år på drift för den. Färre flyger och fler tar tåget. Inrikesflyget minskar otroligt och det här ökar risken för att kommunen behöver skjuta till pengar för att försörja flygplatsen. Dessutom efterfrågas flygplatsen inte längre i samma utsträckning av de företag som förespråkade den. Kan vi ta oss ur avtalet skulle det innebära en stor kostnadsbesparing för kommunen och om regionen kunde sälja flygplatsen till en privat aktör skulle det även innebära en intäkt för både regionen och kommunen.

Vill prioritera solceller

Samhällsbyggnadsnämnden: I stort sett håller vi med majoritetens förslag, dock har vi ett par tillägg. Först och främst vill vi prioritera solceller på Djupadalsbadet och Akvarellen redan år 2020.

Det är en investering i miljön, men det är också en investering som betalar av sig på ca nio år och kommer ge oss sänkta driftkostnader på betydligt längre sikt än så. Enligt majoritetens förslag är planen för den här investeringen lagd till 2021, men vi vill alltså tidigarelägga den.

En annan investering med relativt kort återbetalningstid är Hällabrottets förskola där en investering i ett nytt ventilationsaggregat inte bara skulle innebära lägre energiförbrukning utan även en högre återvinningsgrad. Investeringen skulle ha betalat sig själv inom 10 år och dessutom visa att vi arbetar för att minska energiförbrukningen i kommunen. Investeringen beräknas kosta 1 mkr och ha en årlig besparing om 100 000 kr.

För mycket pengar till sarg

Kultur- och fritidsnämnden: Majoriteten prioriterar park- och lekplatsinvesteringar. Det förbättrar miljön för alla medborgare och det stödjer vi i Vänsterpartiet.

Majoriteten vill även prioritera den nya sargen till ishallen. Det här debatterades oproportionerligt mycket redan förra året. Då bad nämnden om 1,5 mkr som skulle täcka kostnad för både sarg och läktare.

Nu höjs kostnaden med 33 procent till totalt 2 mkr. Det är inte acceptabelt att dels inte göra en tillräckligt god kostnadsanalys utan att även be om ännu mer pengar till samma sak flera år i rad för en investering som krävs av en liten del av lokalanvändarna. Värt att notera är att det endast är pojkishockey, inte allmänhetens åkning eller andra verksamheter, som kräver den nya sargen.

Ska kommunen göra en så pass stor satsning bör krav på satsning inom flicklag göras. Vi föreslår annars att de vars verksamhet kräver den nya sargen söker medel för detta på privat väg. Följer vi detta förslag innebär det en besparing om 750 000 kr jämfört med majoritetens förslag, och då ska vi komma ihåg att 1 250 000 kr redan betalats för sargen.

Vill visa vägen

Nämnden för livslångt lärande: Vi instämmer med majoritetens förslag.

Socialnämnden:  Vi instämmer med majoritetens förslag.

Sammanfattning: Vårt förslag har i stort sett samma resultat som majoritetens. I takt med att vi förtroendevalda kräver att verksamheterna stramar åt i sina budgetar är det inte mer än rätt att vi föregår med gott exempel. Om vi sänker våra ersättningar visar vi inte bara vägen för verksamheterna utan bidrar även till att vi som kommun kan göra fler investeringar i våra verksamheter, vårt närområde, och våra invånare.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-11-17 14:59
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.