13 July 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Kumlas allians vill ha lägre politikerlöner

Den allians som fanns inför valet med Centern, Liberalerna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna håller än. Foto: Lars LitzénDen allians som fanns inför valet med Centern, Liberalerna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna håller än. Foto: Lars Litzén

Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet har släppt sitt gemensamma budgetförslag för 2020 och flerårsplan 2021 till 2022. Sänkta politikerlöner, anställda lärarassistenter och att ISU tas tillbaka tillhör det man vill se, meddelas i ett pressutskick.

Hela kommun-Sverige står inför stora ekonomiska utmaningar de kommande åren och så även Kumla. Frågor vi politiker måste ställa oss är vad kommunens kärnuppgifter egentligen är?

Vad är vi skyldiga att göra och vad är vi skyldiga att välja bort när ekonomin inte går ihop?

Vill spara in på lönerna

Budgetarbetet påverkar dessa förutsättningar. Det finns inte så mycket medel att göra så stora förändringar av. Men politik handlar om att prioritera och trots dessa förutsättningar är det precis vad vi gör.

- När det gäller kommunens ekonomi har S och M bara under 2019 beslutat om besparingar på upp mot 10 miljoner kronor på socialnämnden. Det kommer få stora konsekvenser och vi menar att de besluten är tagna alldeles för tidigt.

- Först måste man se om det inte finns andra saker i kommunen att spara på först. Ett exempel på en bättre besparing som vi också föreslår i vår budget gäller arvoden för hel- och deltidspolitiker. Vi föreslår att dessa arvoden sänks med 1 miljon kronor nästa år och ytterligare 1 miljon kronor från 2021, säger Christian Liljenhed (L).

Åter tio timmars natt

- Inom socialnämnden vill vi återföra tio timmars natt, för personalens bästa och välmående. Vi vill också återinföra ISU, individuellt stöd och utveckling, som S och M beslutat att avveckla under 2019.

- Det är en verksamhet som vänder sig till de personer som kanske står allra längst ifrån arbetsmarknaden. Risken med att ta bort verksamheten är att kommunen får ännu högre kostnader i framtiden i form av exempelvis försörjningsstöd, säger Jan Engman (C).

Tycker lärarassistenter ska anställas

-  På skolans område vill vi skapa de rätta förutsättningarna för mer lugn och studiero i skolan. Det kan vi göra genom att exempelvis anställa förstelärare i just studiero.

- Dessutom vill vi anställa lärarassistenter som på riktigt kan avlasta lärarna i Kumlas skolor så att de än mer kan koncentrera sig på det de är anställda att göra, nämligen att undervisa, säger Albin Hellström (KD).

MP "Tänk på klimatet"

- Vi måste inse att klimatförändringarna inte längre är ett avlägset hot. Därför måste vi även bygga hållbart, klimatsmart och energieffektivt.

- Det kan exempelvis handla om att undersöka möjligheten till att använda trästomme vid nybyggnation, eller att betongen som används ska ha så låg klimatbelastning som möjligt, säger Carina Riberg (MP).

Slopa Vision 2025 & Almedalsveckan

Övrigt då? Man vill slopa visionen om 25 000 invånare till 2025. "Kumla behöver återhämtning". Man ser positivt på medborgarlöftet mellan polis och kommun, men menar att mer inom trygghet behöver göras och vill därför undersöka möjligheten att anställa ett antal kommunala trygghetsvakter.

Man anser att Almedalsveckan ska väljas bort, främst som signalvärde mot övriga medborgare.

Gällande kommunala bolag.

VI FÖRESLÅR ATT: Kumla kommun trycker på för att verkställa den försäljning av Biogasbolaget Mellansverige AB som man tidigare beslutat om. Kumla kommun ser över möjligheten och verkställer en försäljning av våra andelar i Scantec AB. Kommunfullmäktige uppmanar Kumla Bostäder AB och Kumla Fastigheter AB att fortsätta arbetet med att sälja av delar av sitt bestånd.

Vill ha oberoende skolkommision

VI FÖRESLÅR ATT: "Förvaltning för livslångt lärande får i uppdrag att tillsätta en oberoende skol- och utbildningskommission". och att "Nämnden för livslångt lärandes budgetram förstärks med 200 tkr för att möjliggöra två förstelärare med särskilt ansvar för att utveckla arbetet med studiero på Kumlas skolor"

Om förskolor: "Förvaltningen för livslångt lärande får i uppdrag att revidera resursfördelningsmodellen så att den generella stödtilldelningen tar större hänsyn till skolornas faktiska behov istället för enbart elevantal.

Nämnden för livslångt lärande får återkommande återkoppling kring arbetet med att NPF-anpassa Kumlas skolor. 

Utredning om Malmen

Gällande Malmens skola är man fundersamma över dess framtid. 

VI FÖRESLÅR ATT: "Förvaltningen för livslångt lärande får i uppdrag att, som komplement till lokalutredningen, genomföra en djupgående utredning av Malmens skolas framtid ur ett pedagogiskt och socioekonomiskt perspektiv.

Att Kumla satsade på ett eget gymnasium i JN och gick ur SUF gillas inte.

VI FÖRESLÅR ATT: Vi föreslår därför att Förvaltning för livslångt lärande får i uppdrag att undersöka möjligheterna till samverkan med andra kommuner gällande gymnasieutbildning samt utreda förutsättningarna för ett återinträde i Sydnärkes utbildningsförbund (SUF)

"Byggkalkyler ska hålla bättre"

Större valfrihet eftersträvas.

VI FÖRESLÅR ATT:  Kommunfullmäktige beslutar att öppna upp Kumla för fler aktörer inom vård och omsorg genom att införa LOV.

"Många av Kumlas byggnationer har en tendens att vara mer estetiskt tilltalande än praktiska", nämns.

VI FÖRESLÅR ATT: Samhällsbyggnadsförvaltningen i dialog med våra kommunala fastighetsbolag tar fram en strategi för att begränsa byggkostnaderna samt få kalkylerna att hålla bättre 

Att Åbytorps Vägförening inte är nöjda med sin sits har man uppmärksammat.

VI FÖRESLÅR ATT: Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda för- och nackdelar med att kommunen tar över samfällda vägar i vissa tätbebyggda områden i Kumla samt se över bestämmelserna för vägbidrag för att säkerställa en rättvis behandling.

Byt till LED, för klimatets skull

"För att möta de klimatutmaningar Sverige och världen står inför måste vi alla bidra för att kunna överlämna en bättre värld till framtida generationer. Vi avsätter därför dubbelt så mycket som majoriteten för utbyte av kvicksilverarmaturer mot LED-lampor. 

VI FÖRESLÅR ATT:  Totalt 650 tkr avsätts i investeringsbudgeten för fortsatt utbyte av kvicksilverarmaturer mot LED-lampor i gatubelysningen. 

Om Kvarntorpshögens framtid?

VI FÖRESLÅR ATT: En oberoende miljöutredning genomförs om på vilket sätt Kvarntorpshögens innehåll kan säkras så att ingen negativ miljöpåverkan kan ske i framtiden.

Om ett kommunalt ridhus?

VI FÖRESLÅR ATT: Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att, i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen, utreda förutsättningarna för samverkan mellan kommunen och ridsportens aktörer för att stärka ridskoleverksamhetens förutsättningar i Kumla kommun.

Bygg en till sporthall

Det finns för få idrottshallar i Kumla och "bara" en med läktare.

VI FÖRESLÅR ATT: Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bygga ytterligare en fullstor sporthall med läktare. 

Att framförallt äldre ofta äter ensamma ska åtgärdas.

VI FÖRESLÅR ATT: Ansvarig förvaltning undersöker möjligheten till och intresset för att införa projektet ”måltidsvän” i Kumla kommun tillsammans med föreningar ur civilsamhället.

Vill inte ha kommunalt bad

Lägg mindre pengar på konstinköp, de behövs i kärnverksamheten.

VI FÖRESLÅR ATT: Endast 100 tkr avsätts för inköp av konst under år 2020 till skillnad från majoritetens förslag om 400 tkr.

Kumla kommun behöver inte ha en camping, gym eller relax i egen regi. Eftersom verksamheterna redan finns vore det värt att undersöka om någon privat aktör är intresserad av att driva dessa verksamheter. 

VI FÖRESLÅR ATT: Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att undersöka intresset hos entreprenörer att sköta driften av campingen, gymmet, relax och caféet på Djupadalsbadet

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-11-14 12:44
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.