Gå till innehåll
Hallsberg
En solpanel på ett fält bredvid ett staket.

Flera bolag vill bygga solcellparker i Hallsbergs kommun. Arkivbild.

Kommunen oroade för
effekter av solcellsparker

Publicerad: 9 February 2024 15:03

Tiilståndsansökningarna för att få bygga solcellsparker har ökat. Ett bolag vill bygga en 26 hektar stor solcellspark på höjderna nära Skallerud, söder om Hallsberg. Där är det frågan om skogsmark. Norr om Viby krog, vid Salsbro, vill ett annat bolag bygga på åkermark.
Kommunen har egentligen inget större inflytande över processen, då solcellsparker inte är bygglovspliktiga.
– Vi vill se fossilfri energi. Men samtidigt ska vi inte skapa nya miljöproblem lokalt, säger Marianne Christiansen, på Hallsbergs kommun.

Vid Skallerud är det bolaget Turn energy som vill bygga. I Viby är det ett annat bolag, Svenska solparksprojekt AB. Redan förra året kunde vi berätta att bolaget Helios Nordic energy AB vill bygga en stor park väster om Pålsboda, intill ett villaområde.

– Vi blir hela tiden lite tagna på sängen när det gäller solcellsparker, eftersom de inte är bygglovsärenden. Det beror på att det är Länsstyrelsen som ger tillstånd. De tittar mest på naturvärden, påverkan på djurliv och eventuella fornminnen. Vi tillfrågas som remissinstans, då är tillståndsprocessen redan i full gång,  säger Marianne Christiansen, på Hallsbergs kommun.

Kommunen nget egentligt inflytande över tillståndet utan är bara remissinstans. Synpunkter vägs in, men kommunen kan inte stoppa en solcellspark.

– Det enda som kräver bygglov är eventuella teknikbodar och transformatorstationer. Och där är vi hänvisade till lagen. Själva solcellerna ska då egentligen inte påverka den processen utan där ska vi titta bara på själva husen när vi beslutar om bygglov.

Få regler

Det är överhuvudtaget få regler kring solcellsparker, även om de kan omfatta tiotals hektar. Den i Pålsboda kan exempelvis komma att täcka en yta motsvarande 68 fotbollsplaner.

När det gäller vindkraftverk är det ett betydligt mer rigoröst tillståndsförfarande. Där kan tillståndsprocessen ta många år och det krävs bygglov. När det gäller vindkraft har kommunen dessutom vetorätt.

– Vi är ju absolut för utbyggnad av fossilfri elproduktion i kommunen. Vi vill, om det går, underlätta för den på alla sätt. Men när det gäller de här projekten för vi fram invändningar, fortsätter Marianne Christiansen.

Kan påverka vattenavrinning

– När det gäller solcellsparken man vill bygga vid Skallerud handlar det ju om att bortåt 30 hektar skog måste avverkas. Den ligger i avrinningsområdet för de vattendrag som rinner genom Hallsberg, där vi jobbar med olika åtgärder för att fördröja vattnet vid höga flöden, för att förhindra översvämningar. De åtgärder vi ska göra ligger nästan i anslutning till den planerade solcellsparken. Man vet från forskning att en stor avverkning kan få stor påverkan på markavvattning och hur marken tar upp vatten. Dessutom vet man inte hur själva solcellerna, i princip en stor hårdgjord yta, påverkar avrinningen. Vi avråder därför från ett tillstånd vi Skallerud, eftersom det kunna påverka och förta effekten av våra fördröjningsåtgärder.

Problematiskt att bygga på jordbruksmark

Även när det gäller den planerade parken norr om Viby krog är kommunen också bekymrade över markavvattningen.

– Där är det ju åkermark. Området ingår i ett markavvattningsområde som påverkar ett flertal markägare i området. Hur påverkar en stor hård yta som solceller det? Vi anser att företaget behöver göra en miljökonskvensutredning där man undersöker det, säger Marianne Christiansen.

Hon menar att det faktum att man tänker bygga på jordbruksmark också är problematiskt.

– Det finns ju en begränsad resurs i form av produktiv jordbruksmark i landet. Vår självförsörjningsgrad av livsmedel måste öka. Som kommun har vi ju höga krav på oss och ska egentligen inte bygga alls på produktiv jordbruksmark, även om det ofta är svårt att undvika runt exempelvis Hallsberg. Att det i det sammanhanget inte ens krävs bygglov för att bygga elproduktion på stora arealer högproduktiv åkermark går att diskutera, fortsätter Christiansen.

Men samtidigt poängterar hon åter att kommunen absolut är positiva till fossilfri elproduktion.

– Men den måste byggas på ett klokt och uthålligt sätt så vi inte skapar skapar problem för miljön lokalt.

Askersund har inga invändningar mot park

I Askersunds kommun finns ett ärende där ett bolag vill bygga en solcellspark på en fastighet i Stora Forssa. Enligt vad Sydnärkenytt erfar på slänten, höjden, öster om själva samhället och riksväg 50, inte långt från en plats som kallas Kettstaka. Bolaget ville från början bygga även vindkraftverk, där har kommunen sagt nej. Men när det gäller solcellsparken har kommunstyrelsen beslutat att man inte ska ha några invändningar.


 

Annons

hallsberg