Gå till innehåll
Hallsberg
En man står i ett översvämmat område.

Extrema nederbördsmängder gör att våra reningsverk ofta inte riktigt hänger med. Foto: Jonas Claesson

Därför måste reningsverk
släppa ut orenat vatten ibland

Publicerad: 21 February 2024 14:48

Då och då tvingas kommunala reningsverk vidta en åtgärd som kallas bräddning. I korthet går det ut på att man, under en kortare period, tvingas släppa ut vatten delvis orenat, på grund av höga flöden, vid stora nederbördsmängder. Men det är inte så att det går ut rent bajs i närmiljön när det sker. Peter Lidberg, VA-chef i Hallsberg svar på frågor om vad som händer när man bräddar.

VI vet att man ibland tvingats brädda exempelvis i. Kumla och i Fjugesta ska det exempelvis ha skett i augusti i fjol.

På Hallsbergs reningsverk tvingades man brädda den 24 januari i år. Det kom mycket regn i kombination med smältande snö.

– När vi bräddar späds spillvattnet ut med dagvatten i sådan mängd att reningsverket inte klarar dom stora flöden som uppstår. Vattnet pumpas då vidare och passerar våra regnvädersbassänger innan det rinner vidare ut i recipienten, säger Peter Lidberg, VA-chef i Hallsbergs kommun.

Med recipient menar man i VA-sammanhang det vattendrag till vilket man leder vatten från reningsverket.

Spillvatten är det som så att säga blir kvar när man renat bort det grövre, som bajs, toapapper och sådant.

Regnvädersbassänger är till för att reducera mängden tyngre partiklar i vattnet innan det rinner vidare ut. I bassängen står helt enkelt vattnet så partiklarna hinner sjunka. När man bräddar sker också provtagning för att hålla koll på vad som går ut.

Normalt renas allt

Normalt går alltså allt som kommer i avloppsledningarna genom reningsverket. Men när  det regnar mycket, eller kommer mycket snösmältning klarar helt enkelt inte reningsverket det.

– Det är inte konstruerat för att klara sådant.

Men det ska väl egentligen inte komma dagvatten, regnvatten i avloppet?

– Nej så är det. Men ledningsnäten är inte helt täta, dagvatten tränger in via exempelvis brunnar. Grundvattennivån spelar också roll när ledningsnätet föråldras och skarvar blir otäta.

Men trots att det alltså rinner ut orenat vatten är det inte så att avloppsslam, bajs, toapapper går förbi reningsverket och ut i vattendrag, menar Lidberg.

– Nej det vi kallar för avloppsslam, eller koncentrerat spillvatten, är ett substrat som uppstår i reningsverkets process och behandlas där, slammet hanteras separat i reningsverket och bräddar inte ut i närmiljön vid höga flöden.

Mer regn och äldre avloppsnät kan ge mer bräddning

Det finns kanske en risk att avloppsreningsverk får brädda oftare i framtiden. Dels för att många avloppsnät är ganska ålderstigna, dels för att tendensen går mot allt större nederbördsmängder på kortare tid. Hamnar exempelvis en äldre avloppsledningar eller brunnar under vatten är det nästan ofrånkomligt att vatten efter hand tränger in.

2022 bräddade Hallsbergs reningsverk en gång. Då var det på grund av tekniskt underhåll.

Förra året blev det bräddning två gånger. Båda under de extrema regnen i augusti. I år har det alltså redan hänt en gång, i januari.

– Vi planerar ju in underhåll under perioder där det förväntas låga flöden, mindre regn, föra att undvika, eller i alla fall minimera bräddningen, säger Lidberg.

Han vidhåller att hans svar gäller just Hallsbergs reningsverk.

– Vi har fem olika reningsverk. De har olika utformning och olika förutsättningar.

Annons

hallsberg