Logotyp Sydnärkenytt
25 March 2023
Tipsa: 073-629 83 19
Stillsam vy över Hargeviken. Bild: Björn Franzén

Någonstans måste elen komma ifrån

Diset ligger i tunga slöjor över vattnet. Ytan är spegelblank, och inte en krusning syns så långt ögat når. Vi befinner oss i mitten av maj, men jag får förnimmelse av tidig september istället. Storskraken bryter tystnaden med sitt hårda gälla läte. Jag blickar ut över en vy som är värd att dö för. Jag upplever att tiden är så kort, den som vi kallar för vår och sommar.

Jag tänker att, i vår del av världen består nämnda period av oproportionerligt många kylslagna dagar med regn och blåst, som får just den här vackra tiden på året att kännas ännu kortare. Jag borde flytta söderut istället, till Frankrike kanske. Just nu är det helt vindstilla. Jag andas in den friska syrerika luften med djupa befriande andetag, samtidigt som jag fortsätter att lyssna till naturens stilla vårsymfoni med alla dess läten.

Min blick söker sig mot andra sidan av Hargeviken. Genom diset ser jag de trebladiga verken sticka upp över trädtopparna som markerar gränsen mellan himmel och jord. Dessa vindkraftverk, som bidrar till att vi kan köra tvättmaskin och läsa i lampans sken, pekar likt vita fingrar med sina propellrar i toppen rakt upp i luften. Tänk, vi är idag otäckt beroende av elektricitet.

All denna el, som vi behöver ha, måste produceras i samma ögonblick som vi förbrukar den, Gärna på ett så miljövänligt sätt som möjligt. I Sverige gör vi av med knappt 150 miljarder KWh el per år. Vi är lyckligt lottade som kan producera en relativt stor andel, cirka 45 procent, med vattenkraft. Om vi ser tillbaka tidsmässigt har elkonsumtionen mer än fördubblats under de senaste 40 åren. Detta innebär att vi under samma period i princip har fördubblat energiförbrukningen per invånare. Hur hållbart är detta?

Att producera el med vattenkraft har fyra stora fördelar. Man kan lagra energin i vattenmagasinet, styra produktionsmängden genom att variera vattenpåsläppet, genereringen är miljövänlig och dessutom relativt riskfri. Det finns dock två stora nackdelar, nämligen att man måste göra ett omfattande ingrepp i älvarnas naturliga miljö och sedan har vi beroendet av nederbörden. Tyvärr räcker inte våra vattenkraftverk till för att täcka hela vårt behov idag.  

Andra produktionssätt, som också kan regleras, måste till för att klara energibalansen. Vi har idag produktion från kärnkraft, som står för knappt 40 procent av vårt behov, Kärnkraftstekniken är effektiv men har en allvarlig risk- och avfallsproblematik. Kraftvärmeverken, som producerar el samt hetvatten till fjärrvärmenäten, är också väldigt effektiva. De bidrar i sin tur med ca 11 procent.

I de här fallen är bränslena inte är helt okontroversiella. Uran till kärnkraften och olja eller kol till kraftvärmeverken. I det senare fallet styr man idag över mot biobränslen och sopförbränning, vilket är ett bättre bränslealternativ, men man har ändå kvar utsläppsproblematiken.

Men vindkraften då, tänker ni, den måste vi väl kunna utnyttja mer? Javisst, här har samhället och investerare ambitiösa planer. Idag producerar vindkraften cirka fyra procent av den totala mängden el. Utbyggnadstakten är hög och ska ökas ytterligare, men investerarna stöter på problem. Människor vill inte ha verken nära intill sig utan åberopar förfulande miljö och störande ljud. Människors åsikt ska man ha respekt för, men jag ställer mig lite undrande till hur man egentligen tänker. 

Vi bygger bostadshus, järnvägar, industrier och stora köpcentra. Alla vill ha elektricitet överallt för att våra liv ska fungera så bekvämt och rationellt som möjligt. Denna energi måste alstras på något sätt någonstans. När de norrländska älvarna byggdes ut fick lokalbefolkningen leva med konsekvenserna, och vi här i söder klagade minsann inte. Att ha ett kärnkraftverk som närmsta granne är kanske inte heller så uppmuntrande

För att vindkraften ska kunna byggas ut mera måste man dels ta hänsyn till vindförhållanden, åtkomlighet för montage och service samt påverkan för de närboende. Som så mycket annat här i livet handlar det om kompromisser. Kommunerna runt om i landet, även Askersund, arbetar med vindbruksplaner. Detta är alldeles utmärkt och skapar riktlinjer för vilka områden som kan komma ifråga. Bygglov måste beviljas, anslutning till kraftnätet måste ske, så det är inte bara att sätta upp ett vindkraftverk sådär utan vidare. 

Vattenkraft och vindkraft är vid produktion båda skonsamma för miljön men de skiljer sig åt på en väsentlig punkt. Vindkraften kan man inte styra. El alstras enbart när det blåser, och det gör det ju inte alltid som bekant. Dessutom så varierar vindstyrkan över tiden och därmed möjlig energi att utvinna. Dessa svängningar skapar obalanser i kraftnätet vilket orsakar mycket huvudbry för teknikerna. Ju fler verk som ansluts, desto större blir problemet. Vindkraften har sina begränsningar av olika slag, och kan nog tyvärr aldrig bli den dominerande kraftkällan.

Ska vi behålla vår livsstil får vi nog acceptera att det växer upp vindkraftverk här och där i vår natur. Vi måste nog också inse att kärnkraften inom en överskådlig framtid kommer att behövas. Det viktiga är inte den ena eller andra energikällans vara eller inte vara, utan hur fördelningen mellan dem ser ut. Det är bra om elen kan produceras i så stor utsträckning som möjligt via våra vattenmagasin, vinden eller biomassan.

Jag tror att vår förbrukning av el kommer att öka ytterligare i framtiden. Tänk på att den stora utmaningen kommer då alla ska börja ladda sina elbilar. Hemma har jag luftvärmepump, modern vedpanna och solpaneler. Jag har bytt i stort sett alla lampor till LED. Den el som vi köper ska enligt avtalet vara alstrad av vattenkraft eller vindkraft, vilket jag betalar lite extra för.

Jag vill göra det jag kan för vår miljö. Om vi förstör vår planet har vår kropp ingenstans att bo och då blir den förstörd. Om vi förstör vår kropp har vår själ ingenstans att bo, och vart det leder förstår säkert de flesta. Jag tycker att vindkraftverk, där de står i vår natur, symboliserar något positivt. För åtminstone jag vill ha ström i kontakten.

Nu ser jag små krusningar på vattenytan och strax förnimmer jag luftens smekning på kinderna. Det börjar blåsa igen. Snart börjar propellrarna på andra sidan viken sakta rotera, en efter en, och nyalstrade elektroner svischar ut i kraftnätet. Ett par svanar simmar saktmodigt förbi vår strand och storskraken håller sig på lite avstånd. Tankfullt konstaterar jag att det ändå finns vissa fördelar med att det regnar och blåser. Jag kanske borde se det lite mer positivt. Regndiset har lättat nu, och kylan från sjön gör sig märkbar med vindens hjälp. Jag börjar frysa så smått, och nu kära läsare, är det dags att gå in i värmen och brygga sig lite kaffe. El är i alla fall bra att ha. 

2013-05-26 19:04
Solveig Samuelsson
Tack, Björn för dina tankvärda ord.
2013-05-26 21:07
Björn Franzén
Ett litet förtydligande bara. Ingen av bilderna är något collage. Den första bilden togs för ca en vecka sedan och den andra i augusti förra året. Björn Franzen.
2013-05-26 21:19
Evert Andersson
Björn har goda faktakunskaper om el och elproduktionen, men drar helt andra slutsatser än jag gör. Vi har en urstark elenergibalans och exporterade 2012 12 procent av det vi producerade. Varje nytt vindkraftverk adderar till vårt överskott. Med planeringsmålet för vidkraft kommer vi att exportera över 20 procent. Förutom att vi inte behöver vindkraften är den dyr, ineffektiv och skapar precis som Björn säger stora och dyrbara problem i vårt elnät. Att vindkraft skulle vara ett tredje ben som ger oss tryggare elförsörjning är inget annat än ett politiskt påfund. En vacker text, men Björn underskattar de mänskliga problem det innebär att bo nära vindkraftverk av det format som numera är aktuella. De som planeras i vår kommun är 30 meter högre än de ny Mariebergsverken och har dubbelt så stora turbiner. Det är inte i första hand ett estetiskt problem för de som tvingas bo nära dem, som en del tycks tro.
2013-05-27 15:20
Björn Franzen
Svar till Evert. Tack för att du liksom ni andra läser mina krönikor.En kärnfråga (förlåt ordvitsen) är hur vi med en troligtvis framtida ökning av elkonsumtionen och en önskan om mindre produktionsberoende från kärnkraften och fossila bränslen ska klara situationen. Som jag skriver kan inte vindkraften bli en dominerande produktionskälla utan vi måste ha bidrag från flera alternativ. Jag ser vindkraften som ett av dessa. Jag förstår inte riktigt vad du avser med "mänskliga problem". Är det ljudnivåer eller menar du skuggeffekter? Berätta gärna, det är viktigt att alla aspekter lyfts fram. Sedan bottnar inte frågan i huruvida vi momentant har ett energiöverskott eller inte utan frågan är mer långsiktig än så. De procenttal du anger ligger inom ramen för vattenkraftens kapacitetsberoende av årsnederbördernas variation.
2013-05-27 16:23
Evert Andersson
Man måste skilja på baskraft och intermittenta som vind- och solkraft. Vindkraften i Sverige varierar som helhet mellan runt 5 och 85 procent av installerad effekt. Den enda kända reglerkraften som är miljömässigt OK är vattenkraft. Professionella bedömare menar att vi kan reglera cirka 10 TWh vind. Problemet blir att regnfattiga år har vi mindre kapacitet även för detta ändamål. Vindkraft räddar alltså inte situationen. Ett annat problem är att regering och riksdag vill ha 30 TWh vindkraft. Branschen har ansökningar i tillståndsprocessen som skulle ge 40 TWh om alla fick bygga. Nu lär det inte bli så. Ekonomin är för skral om inte stödsystemen ökas ytterligare. Alla verk som byggs kan väl inte krängas till kommuner och landsting som ska bli självförsörjande på förnyelsebar energi. De och andra som producerar el för eget bruk får förutom elcertifikaten skattebefrielse som gör att de subventioneras med knappt 60 öre per kWh. Samtidigt som marknadspriset på el är runt 45 öre exkl. skatter. Inte vad jag kallar hållbart i längden. De mänskliga problem jag talar om är framförallt buller. Det finns otaliga vittnesmål om hur olidligt livet blivit för många. Det orimliga är ju att Naturvårdsverket i en utredning kommit fram till att 25 procent av drabbade störs av de vedertagna 40 dB vid fasaden. Det är ändå fortfarande regeln som bestämmer avstånd till bostäder i många fall. De aktuella projekten i vår kommun tangerar på flera ställen denna gräns. Det är heller inte ovanligt hur exploatörerna kucklar med beräknngarna. De åläggs ju att själva kontollera resultatet. Det finns studier som visar att folk blir sjuka av sömnstörningar och av det lågfrekventa bullret. Istället för att ta det lugnt och ha rejäla avstånd tills man vet hävdar myndigheterna att det inte är bevisat att folk blir sjuka. Efter att ha följt vindkraftutvecklingen i många år är mitt intryck att kostnaderna alltid underskattas, nyttan överskattas och problemen tonas ner.
2013-05-27 21:05
Cecilia Niklasson
Riktigt bra skrivet (igen)!!
2013-05-27 21:14
Karin Lund
Björn beskriver det som att vindkraft och vattenkraft är skonsamma för miljön. Forskare och miljörörelsen har ända sedan utbygnaden av älvarna i norr larmat om de förödande konsekvenser detta fått för bla fisken och andra vattenlevande djur i dessa områden. När det gäller vidkraft tar man i stort sett bara hänsyn till huruvida det finns hus inom en kilometers radie från kraftverken. Detta innebär att de områden som pekas ut som lämpliga även är de områden som fåglar anser är mest lämpliga för häcknings- rastnings- och födosöksplatser. Dessa få kvarvarande stora sammanhängande skogsområden krymper i allt snabbare takt. I Nyckelhultsskogarna, som nu är aktuella för storskalig industriexploatering, samsas idag en mängd intressen. Människor bor där, permanent och på sommaren, och turister och närboende nyttjar området för rekreation. Skogarna används för svamp- och bärplockning, turridning, jakt och fiske. Dessa aktiviteter försiggår parallellt med att området bevarar sina stora värden som boplats för djurlivet som fåglar och fladdermöss. Om kommunen säger ja till storskalig industri i dessa skogar slås de andra intressena ut och man skapar en "industriell monokultur". Jag välkomnar alla initiativ som kan integreras i det befintliga systemet och där vi kan leva sida vid sida. Gamesas storindustriplaner i ett rikt naturområde är inte ett av dem.
2013-05-28 12:02
Margaret Englund
Mycket bra och klokt skrivet, Du har så rätt! Tack Björn!
2013-05-28 17:48
Evert Andersson
Naturligtvis inser jag att det verkar missunnsamt mot Björn att fortsätta dialogen efter att tre inlägg hyllar hans artikel. Björn har ordning på fakta om dagens elproduktion. Det är sedan svårt att sia, särskilt om framtiden som man säger. Vår elkonsumtion har inte ökat på tjugo år och förväntas officiellt inte heller att öka inom överskådlig tid. När dagens uppgraderade reaktorer är färdiga att stänga är de vindkraftverk som byggs idag skrot för länge sedan. Det finns en målkonflikt som aldrig nämns. En del vill bygga vindkraft för man vill bli av med kärnkraften. Andra menar att vi måste hjälpa till med att minska koldioxidutsläppen i Europa. Båda samtidigt går inte. En annan Björn, professor Lomborg i Köpenhamn, menar att det är skillnad på "feel good" och "do good" -åtgärder. Jag dömer den ohämmade vindkraftutbyggnaden, vilken vi inte behöver, som "feel good". Vi kan känna oss goda och ändå fortsätta synda. Den vackra bilden skulle se annorlunda ut om det vore flera verk,rörlig bild och med blinkande varningsljus i toppen. Det är så det ser ut där människor protesterar.
2013-05-29 8:15
Björn Franzen
Evert, det är helt ok att fortsätta dialogen. Det är ett av syftena med mediet. Du vet säkert att målet för år 2050 är ett koldioxidneutralt europa. För att uppnå målet måste en stor del av bl.a persontransporterna ske eldrivet (tåg, bil). Även om elanvändningen planat ut de senaste 20 åren, som du riktigt påpekar, är prognoserna att vår förbrukning kommer att öka av nämnda skäl. Man beräknar att elen kommer att alstras med vattenkraft, kärnkraft, biomassa samt vindkraft (gas till ytterst liten del). Det är fördelningen mellan dessa kraftkällor som är frågan. I grunden är ju sedan naturligtvis energibesparing och livsstil en viktig sak för var och en av oss att tänka över.
2013-05-29 18:08
Evert Andersson
Min slutkommentar blir att Björn och jag nog kan bli överens om det mesta, utom det att en så stor vindkraftutbyggnad i Sverige som planeras är någon lösning, eller ens närmar oss målet med ett koldioxidneutralt Europa särskilt mycket. Kostnader och miljöförstöring står inte i proportion till nyttan, enligt min mening.
2013-05-30 8:07
Lasse
Sol, vind och vatten är dom energikällor jag föredrar, kärnkraften är jag mycket misstänksam mot med tanke på de omfattande risker som är förknippade med atomklyvning, jag säger bara Fukushima. Enligt Japans kärnsäkerhetsorgan NISA var mängden radioaktivt cesium som spreds i atmosfären efter explosionen våren 2011 lika med 168 Hiroshimabomber. Evert Andersson gillar inte vindkraft och/eller tycker att den är onödig. Han förlitar sig på att kärnkraft kommer fungera finfint och att kommande generationer får ta hand om avfallet. Varje vindsnurra - och varje solpanel - gör oss mindre beroende av kärnkraft och det gillar jag.
2013-06-01 1:09
Lennart Bernström
Kärnkraft är farlig, Evert. FARLIG med stooora bokstäver! Vindkraft är faktiskt också farlig. Fast bara för kärnkraftsindustrin. Den utgör ett stort hot mot kärnkraftsindustrin och man använder alla tillgängliga resurser för att lobba mot den. Det säger en hel del...
2013-06-01 6:45
Evert Andersson
Jag är ledsen att behöva göra Lasse besviken. Men nu när våra reaktorer uppgraderats att vara i drift ett antal år ytterligare för ganska många miljarder är det knappast troligt att de kommer att stängas för att en varierande mängd el från sol och vind kommer till. I den mån det är möjligt reglerar vi med vattenkraften. För övrigt fortsätter vi att exportera ett ökande elöverskott. Svensk miljönytta noll. Förstörda boendemiljöer och stora kostnader att bokföra på minussidan. Jag älskar inte kärnkraft, men tror den är nödvändig i en värld som behöver bättre livsvillkor för miljarder människor. De pengar vi nu slarvar bort skulle för miljö och välstånd göra bättre nytta för att påskynda nästa generation kärnkraft. Härdsmälta omöjlig enligt naturlagarna och atomsoporna kan användas som bränsle. Den avsevärt mindre avfallsmängden blir ofarlig på en tusendel av tiden mot dagens atomsopor. För mig är det framtidens teknik. Inte väderkvarnar. Solkraft - ja i lämpliga applikationer och på rätt ställe. Men jag inte bara tycker vindkraft är onödig. Den är onödig i Sverige.
2013-06-01 7:25
Ulla Öhberg
Björn, jag tycker Din bild "Stillsam vy över Hargeviken" är KANON! Du skriver så bra!
2013-06-01 8:14
Evert Andersson
Frågan är om det här är dialog. Vi lyssnar inte på varandras argument. Inte jag heller har ju ruckat på min ståndpunkt, så anklagelsen är inte riktad mot enskild person. Det kännetecknar debatten överallt. Farlig är ett relativt begrepp. Inom Risk Management värderas risk som produkten av sannolikhet för att en olycka ska ske och omfattningen av en eventuell skada. För kärnkraft är sannolkheten (begreppet sabbat av Tage D) väldigt liten men konsekvenserna stora. Varken Harrisburg eller Fukushima dödade folk. Tjernobyl nämns ofta men ska hållas utom räknng för det var ett experiment mot reglerna och åsidosatta säkerhetsfunktioner. Smogen och luftföroreningarna från kolförbränning däremot dödar tiotusentals människor bara Europa varje år. För att inte nämna vad kolbrytningen skördar för offer. Men det är vi så vana vid att vi inte ens reflekterar över orsaken. Nu vill ju Lennart B helst bli av med både koldioxiden och kärnkraften. Det är ett fritt land och man får ha vilka drömmar man vill. Men det är bra om vet att det är drömmar.
2013-06-01 12:07
Lennart Bernström
Det är ingen dröm. Det är en nödvändighet.
2013-06-02 10:33
Evert Andersson
Det skulle vara intressant att höra hur LB's vision ser ut. Vi utgår väl från samma sak beträffande att el av god kvalitet alltid ska finnas i nätet för hushåll och näringsliv. Om man då tar bort den ena av våra två dominerande baskraftkällor, kärnkraften, och ersätter med intermittenta kraftslag som vind och sol, vilka levererar varierande beroende på väder och vind. Hur ska det gå till menar LB? Vattendomarna från 1917 lär vi inte rucka på utan stora konsekvenser för miljön. Så den vägen till reglerkraft är begränsad. I politiken vill många samma sak som LB, men ingen har hittills visat hur det ska gå till på ett trovärdigt sätt.
2013-06-02 16:34
Lennart Bernström
Jag har ingen vision, Evert. Det övergår min förmåga att sätta mig in i all sifferexercis som dribblas omkring av politiker, producenter, forskare, olika samhällsinstitutioner och självutnämnda experter. Samt en svårdefinierad opinion som, likt halmstrån, griper de påståenden man kan hitta för den egna åsikten. Bara att avgöra vad som är sant och vad som är falskt i den soppan, är i vart fall för mig en omöjlighet. Vad är fakta? Vad är propaganda? Det är minsann inte lätt att veta. Ibland så tror jag inte att alla vill veta. Men en ärlig fråga kräver ett ärligt svar. Det här tycker jag att man skall sträva efter: 1. Bygg så många miljövänliga energiproducerande manicker som möjligt. Typ vind, sol och vågkraftverk. Använd den energi som dessa producerar till 100 %. Närhelst och varhelst det blåser, skiner sol eller rullar vågor skall den energin släppas ut på nätet. 2. Minska produktionen (reglera alltså) från miljöförstörande energiproducerande makapärer i motsvarande grad. Typ kol/oljekraftverk och kärnkraftverk. en oanvänd kolbit, oljedroppe eller uranatom är en sparad dito. 3. Konvertera kol/oljekraftverk till biomassakraftverk. Och så ska man koppla ihop allt det här i ett internationellt system där man reglerar den miljövänliga energin mot den miljöförstörande energin, så att så mycket använd energi som möjligt produceras miljövänligt. "Svensk miljönytta lika med noll" är ett för snävt perspektiv. En eldad kolbit i ett kolkraftverk i Tyskland kan ju mycket väl bli en koldioxidmolekyl i Sverige. Och en sparad kolbit kan alltså leda till lägre koldioxidhalter i Sverige. Vilket alltså gör att "Svensk miljönytta" blir högre än noll. Dom här åtgärderna kanske inte leder till att kärnkraften kan slopas helt och hållet. Eller att den globala uppvärmningen upphör. Men det gör det det gör. och ju fler miljövänliga elproducerande manicker som byggs, desto mer gör det. Jag säger som Oskar sa när han skulle köpa "för fem öre falukorv" hos lanthandlar'n. "Blir och blir? Skär så nära körven som möjligt!".
2013-06-06 21:15
Evert Andersson
Du beskriver en vision som ligger nära aktuell politik. Slutrepliken du har är bra. Skär så nära körven som möjligt. Det är extremt lite nytta för 200 - 300 miljarder kronor, som den största infrastruktursatsningen i Sverige ger. Sifferexercis eller inte. Det skulle istället kunna ge oss höghastighetståg mellan våra storstäder. Hellre än att subventionera el till Danmark och Tyskland. Akilleshälen för alla de önskvärda energislagen är att de är intermittenta och ju mer av dem desto större störning i nätet. De kan inte ensamma ersätta baskraft. Reglerkraft måste finnas för i stort sett samma effekt. Härmed tror jag vi har tydliggjort grunderna för våra ställningstaganden.
2013-06-07 8:49
Solveig Samuelsson
Tack, Björn för dina tankvärda ord.
2013-05-26 21:07
Björn Franzén
Ett litet förtydligande bara. Ingen av bilderna är något collage. Den första bilden togs för ca en vecka sedan och den andra i augusti förra året. Björn Franzen.
2013-05-26 21:19
Evert Andersson
Björn har goda faktakunskaper om el och elproduktionen, men drar helt andra slutsatser än jag gör. Vi har en urstark elenergibalans och exporterade 2012 12 procent av det vi producerade. Varje nytt vindkraftverk adderar till vårt överskott. Med planeringsmålet för vidkraft kommer vi att exportera över 20 procent. Förutom att vi inte behöver vindkraften är den dyr, ineffektiv och skapar precis som Björn säger stora och dyrbara problem i vårt elnät. Att vindkraft skulle vara ett tredje ben som ger oss tryggare elförsörjning är inget annat än ett politiskt påfund. En vacker text, men Björn underskattar de mänskliga problem det innebär att bo nära vindkraftverk av det format som numera är aktuella. De som planeras i vår kommun är 30 meter högre än de ny Mariebergsverken och har dubbelt så stora turbiner. Det är inte i första hand ett estetiskt problem för de som tvingas bo nära dem, som en del tycks tro.
2013-05-27 15:20
Björn Franzen
Svar till Evert. Tack för att du liksom ni andra läser mina krönikor.En kärnfråga (förlåt ordvitsen) är hur vi med en troligtvis framtida ökning av elkonsumtionen och en önskan om mindre produktionsberoende från kärnkraften och fossila bränslen ska klara situationen. Som jag skriver kan inte vindkraften bli en dominerande produktionskälla utan vi måste ha bidrag från flera alternativ. Jag ser vindkraften som ett av dessa. Jag förstår inte riktigt vad du avser med "mänskliga problem". Är det ljudnivåer eller menar du skuggeffekter? Berätta gärna, det är viktigt att alla aspekter lyfts fram. Sedan bottnar inte frågan i huruvida vi momentant har ett energiöverskott eller inte utan frågan är mer långsiktig än så. De procenttal du anger ligger inom ramen för vattenkraftens kapacitetsberoende av årsnederbördernas variation.
2013-05-27 16:23
Evert Andersson
Man måste skilja på baskraft och intermittenta som vind- och solkraft. Vindkraften i Sverige varierar som helhet mellan runt 5 och 85 procent av installerad effekt. Den enda kända reglerkraften som är miljömässigt OK är vattenkraft. Professionella bedömare menar att vi kan reglera cirka 10 TWh vind. Problemet blir att regnfattiga år har vi mindre kapacitet även för detta ändamål. Vindkraft räddar alltså inte situationen. Ett annat problem är att regering och riksdag vill ha 30 TWh vindkraft. Branschen har ansökningar i tillståndsprocessen som skulle ge 40 TWh om alla fick bygga. Nu lär det inte bli så. Ekonomin är för skral om inte stödsystemen ökas ytterligare. Alla verk som byggs kan väl inte krängas till kommuner och landsting som ska bli självförsörjande på förnyelsebar energi. De och andra som producerar el för eget bruk får förutom elcertifikaten skattebefrielse som gör att de subventioneras med knappt 60 öre per kWh. Samtidigt som marknadspriset på el är runt 45 öre exkl. skatter. Inte vad jag kallar hållbart i längden. De mänskliga problem jag talar om är framförallt buller. Det finns otaliga vittnesmål om hur olidligt livet blivit för många. Det orimliga är ju att Naturvårdsverket i en utredning kommit fram till att 25 procent av drabbade störs av de vedertagna 40 dB vid fasaden. Det är ändå fortfarande regeln som bestämmer avstånd till bostäder i många fall. De aktuella projekten i vår kommun tangerar på flera ställen denna gräns. Det är heller inte ovanligt hur exploatörerna kucklar med beräknngarna. De åläggs ju att själva kontollera resultatet. Det finns studier som visar att folk blir sjuka av sömnstörningar och av det lågfrekventa bullret. Istället för att ta det lugnt och ha rejäla avstånd tills man vet hävdar myndigheterna att det inte är bevisat att folk blir sjuka. Efter att ha följt vindkraftutvecklingen i många år är mitt intryck att kostnaderna alltid underskattas, nyttan överskattas och problemen tonas ner.
2013-05-27 21:05
Cecilia Niklasson
Riktigt bra skrivet (igen)!!
2013-05-27 21:14
Karin Lund
Björn beskriver det som att vindkraft och vattenkraft är skonsamma för miljön. Forskare och miljörörelsen har ända sedan utbygnaden av älvarna i norr larmat om de förödande konsekvenser detta fått för bla fisken och andra vattenlevande djur i dessa områden. När det gäller vidkraft tar man i stort sett bara hänsyn till huruvida det finns hus inom en kilometers radie från kraftverken. Detta innebär att de områden som pekas ut som lämpliga även är de områden som fåglar anser är mest lämpliga för häcknings- rastnings- och födosöksplatser. Dessa få kvarvarande stora sammanhängande skogsområden krymper i allt snabbare takt. I Nyckelhultsskogarna, som nu är aktuella för storskalig industriexploatering, samsas idag en mängd intressen. Människor bor där, permanent och på sommaren, och turister och närboende nyttjar området för rekreation. Skogarna används för svamp- och bärplockning, turridning, jakt och fiske. Dessa aktiviteter försiggår parallellt med att området bevarar sina stora värden som boplats för djurlivet som fåglar och fladdermöss. Om kommunen säger ja till storskalig industri i dessa skogar slås de andra intressena ut och man skapar en "industriell monokultur". Jag välkomnar alla initiativ som kan integreras i det befintliga systemet och där vi kan leva sida vid sida. Gamesas storindustriplaner i ett rikt naturområde är inte ett av dem.
2013-05-28 12:02
Margaret Englund
Mycket bra och klokt skrivet, Du har så rätt! Tack Björn!
2013-05-28 17:48
Evert Andersson
Naturligtvis inser jag att det verkar missunnsamt mot Björn att fortsätta dialogen efter att tre inlägg hyllar hans artikel. Björn har ordning på fakta om dagens elproduktion. Det är sedan svårt att sia, särskilt om framtiden som man säger. Vår elkonsumtion har inte ökat på tjugo år och förväntas officiellt inte heller att öka inom överskådlig tid. När dagens uppgraderade reaktorer är färdiga att stänga är de vindkraftverk som byggs idag skrot för länge sedan. Det finns en målkonflikt som aldrig nämns. En del vill bygga vindkraft för man vill bli av med kärnkraften. Andra menar att vi måste hjälpa till med att minska koldioxidutsläppen i Europa. Båda samtidigt går inte. En annan Björn, professor Lomborg i Köpenhamn, menar att det är skillnad på "feel good" och "do good" -åtgärder. Jag dömer den ohämmade vindkraftutbyggnaden, vilken vi inte behöver, som "feel good". Vi kan känna oss goda och ändå fortsätta synda. Den vackra bilden skulle se annorlunda ut om det vore flera verk,rörlig bild och med blinkande varningsljus i toppen. Det är så det ser ut där människor protesterar.
2013-05-29 8:15
Björn Franzen
Evert, det är helt ok att fortsätta dialogen. Det är ett av syftena med mediet. Du vet säkert att målet för år 2050 är ett koldioxidneutralt europa. För att uppnå målet måste en stor del av bl.a persontransporterna ske eldrivet (tåg, bil). Även om elanvändningen planat ut de senaste 20 åren, som du riktigt påpekar, är prognoserna att vår förbrukning kommer att öka av nämnda skäl. Man beräknar att elen kommer att alstras med vattenkraft, kärnkraft, biomassa samt vindkraft (gas till ytterst liten del). Det är fördelningen mellan dessa kraftkällor som är frågan. I grunden är ju sedan naturligtvis energibesparing och livsstil en viktig sak för var och en av oss att tänka över.
2013-05-29 18:08
Evert Andersson
Min slutkommentar blir att Björn och jag nog kan bli överens om det mesta, utom det att en så stor vindkraftutbyggnad i Sverige som planeras är någon lösning, eller ens närmar oss målet med ett koldioxidneutralt Europa särskilt mycket. Kostnader och miljöförstöring står inte i proportion till nyttan, enligt min mening.
2013-05-30 8:07
Lasse
Sol, vind och vatten är dom energikällor jag föredrar, kärnkraften är jag mycket misstänksam mot med tanke på de omfattande risker som är förknippade med atomklyvning, jag säger bara Fukushima. Enligt Japans kärnsäkerhetsorgan NISA var mängden radioaktivt cesium som spreds i atmosfären efter explosionen våren 2011 lika med 168 Hiroshimabomber. Evert Andersson gillar inte vindkraft och/eller tycker att den är onödig. Han förlitar sig på att kärnkraft kommer fungera finfint och att kommande generationer får ta hand om avfallet. Varje vindsnurra - och varje solpanel - gör oss mindre beroende av kärnkraft och det gillar jag.
2013-06-01 1:09
Lennart Bernström
Kärnkraft är farlig, Evert. FARLIG med stooora bokstäver! Vindkraft är faktiskt också farlig. Fast bara för kärnkraftsindustrin. Den utgör ett stort hot mot kärnkraftsindustrin och man använder alla tillgängliga resurser för att lobba mot den. Det säger en hel del...
2013-06-01 6:45
Evert Andersson
Jag är ledsen att behöva göra Lasse besviken. Men nu när våra reaktorer uppgraderats att vara i drift ett antal år ytterligare för ganska många miljarder är det knappast troligt att de kommer att stängas för att en varierande mängd el från sol och vind kommer till. I den mån det är möjligt reglerar vi med vattenkraften. För övrigt fortsätter vi att exportera ett ökande elöverskott. Svensk miljönytta noll. Förstörda boendemiljöer och stora kostnader att bokföra på minussidan. Jag älskar inte kärnkraft, men tror den är nödvändig i en värld som behöver bättre livsvillkor för miljarder människor. De pengar vi nu slarvar bort skulle för miljö och välstånd göra bättre nytta för att påskynda nästa generation kärnkraft. Härdsmälta omöjlig enligt naturlagarna och atomsoporna kan användas som bränsle. Den avsevärt mindre avfallsmängden blir ofarlig på en tusendel av tiden mot dagens atomsopor. För mig är det framtidens teknik. Inte väderkvarnar. Solkraft - ja i lämpliga applikationer och på rätt ställe. Men jag inte bara tycker vindkraft är onödig. Den är onödig i Sverige.
2013-06-01 7:25
Ulla Öhberg
Björn, jag tycker Din bild "Stillsam vy över Hargeviken" är KANON! Du skriver så bra!
2013-06-01 8:14
Evert Andersson
Frågan är om det här är dialog. Vi lyssnar inte på varandras argument. Inte jag heller har ju ruckat på min ståndpunkt, så anklagelsen är inte riktad mot enskild person. Det kännetecknar debatten överallt. Farlig är ett relativt begrepp. Inom Risk Management värderas risk som produkten av sannolikhet för att en olycka ska ske och omfattningen av en eventuell skada. För kärnkraft är sannolkheten (begreppet sabbat av Tage D) väldigt liten men konsekvenserna stora. Varken Harrisburg eller Fukushima dödade folk. Tjernobyl nämns ofta men ska hållas utom räknng för det var ett experiment mot reglerna och åsidosatta säkerhetsfunktioner. Smogen och luftföroreningarna från kolförbränning däremot dödar tiotusentals människor bara Europa varje år. För att inte nämna vad kolbrytningen skördar för offer. Men det är vi så vana vid att vi inte ens reflekterar över orsaken. Nu vill ju Lennart B helst bli av med både koldioxiden och kärnkraften. Det är ett fritt land och man får ha vilka drömmar man vill. Men det är bra om vet att det är drömmar.
2013-06-01 12:07
Lennart Bernström
Det är ingen dröm. Det är en nödvändighet.
2013-06-02 10:33
Evert Andersson
Det skulle vara intressant att höra hur LB's vision ser ut. Vi utgår väl från samma sak beträffande att el av god kvalitet alltid ska finnas i nätet för hushåll och näringsliv. Om man då tar bort den ena av våra två dominerande baskraftkällor, kärnkraften, och ersätter med intermittenta kraftslag som vind och sol, vilka levererar varierande beroende på väder och vind. Hur ska det gå till menar LB? Vattendomarna från 1917 lär vi inte rucka på utan stora konsekvenser för miljön. Så den vägen till reglerkraft är begränsad. I politiken vill många samma sak som LB, men ingen har hittills visat hur det ska gå till på ett trovärdigt sätt.
2013-06-02 16:34
Lennart Bernström
Jag har ingen vision, Evert. Det övergår min förmåga att sätta mig in i all sifferexercis som dribblas omkring av politiker, producenter, forskare, olika samhällsinstitutioner och självutnämnda experter. Samt en svårdefinierad opinion som, likt halmstrån, griper de påståenden man kan hitta för den egna åsikten. Bara att avgöra vad som är sant och vad som är falskt i den soppan, är i vart fall för mig en omöjlighet. Vad är fakta? Vad är propaganda? Det är minsann inte lätt att veta. Ibland så tror jag inte att alla vill veta. Men en ärlig fråga kräver ett ärligt svar. Det här tycker jag att man skall sträva efter: 1. Bygg så många miljövänliga energiproducerande manicker som möjligt. Typ vind, sol och vågkraftverk. Använd den energi som dessa producerar till 100 %. Närhelst och varhelst det blåser, skiner sol eller rullar vågor skall den energin släppas ut på nätet. 2. Minska produktionen (reglera alltså) från miljöförstörande energiproducerande makapärer i motsvarande grad. Typ kol/oljekraftverk och kärnkraftverk. en oanvänd kolbit, oljedroppe eller uranatom är en sparad dito. 3. Konvertera kol/oljekraftverk till biomassakraftverk. Och så ska man koppla ihop allt det här i ett internationellt system där man reglerar den miljövänliga energin mot den miljöförstörande energin, så att så mycket använd energi som möjligt produceras miljövänligt. "Svensk miljönytta lika med noll" är ett för snävt perspektiv. En eldad kolbit i ett kolkraftverk i Tyskland kan ju mycket väl bli en koldioxidmolekyl i Sverige. Och en sparad kolbit kan alltså leda till lägre koldioxidhalter i Sverige. Vilket alltså gör att "Svensk miljönytta" blir högre än noll. Dom här åtgärderna kanske inte leder till att kärnkraften kan slopas helt och hållet. Eller att den globala uppvärmningen upphör. Men det gör det det gör. och ju fler miljövänliga elproducerande manicker som byggs, desto mer gör det. Jag säger som Oskar sa när han skulle köpa "för fem öre falukorv" hos lanthandlar'n. "Blir och blir? Skär så nära körven som möjligt!".
2013-06-06 21:15
Evert Andersson
Du beskriver en vision som ligger nära aktuell politik. Slutrepliken du har är bra. Skär så nära körven som möjligt. Det är extremt lite nytta för 200 - 300 miljarder kronor, som den största infrastruktursatsningen i Sverige ger. Sifferexercis eller inte. Det skulle istället kunna ge oss höghastighetståg mellan våra storstäder. Hellre än att subventionera el till Danmark och Tyskland. Akilleshälen för alla de önskvärda energislagen är att de är intermittenta och ju mer av dem desto större störning i nätet. De kan inte ensamma ersätta baskraft. Reglerkraft måste finnas för i stort sett samma effekt. Härmed tror jag vi har tydliggjort grunderna för våra ställningstaganden.
2013-06-07 8:49
Kommentera
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Trädgårdsgatan 9B, 692 31 Kumla