Gå till innehåll
Askersund

Sjöängen i Askersund är ortens enda högstadieskola. En påstådd planerad skjutning oktober 2018 skapade stor oro. Foto: Weine Ahlstrand

Ett dåligt skämt eller dödligt allvar?

Publicerad: 10 January 2020 18:04

Vårdnadshavare till en elev som varit avstängd från att vistas i Sjöängen skola, sedan en påstådd planerad skjutning, har stämt Askersunds kommun på 340 000 kr. Kommunen bestrider anklagelserna.

Datumet är 25 oktober 2018. Fem vettskrämda elever kommer in till rektor Johanna Thomas på Sjöängens skola. De vill varna för en skolskjutning som kan ske denna dag. De är såpass rädda att de undviker stå vid rektorns fönster.

Säkra på att skjutning skulle ske

Tillsammans med tre elever har de fem under hösten pratat om att genomföra en skolskjutning vid Sjöängen. Men nu har planerna gått så långt att de tar kontakt med rektorn då de är säkra på att skjutningen verkligen ska bli av.

Johanna Thomas ser allvaret i det hela och kontaktar polisen för att rådgöra hur situationen ska hanteras. Polisen tycker det låter som en väldigt allvarlig situation och skickar insatsstyrka och civilpolis till Sjöängen.

De ser där till att säkra skolan och stänga ner den för dagen.

Det blir det stora rubriker i press, radio och TV.  Men samtidigt är det svårt att få vetskap om vad som verkligen hänt. Händelsen behandlas med stor sekretess och ansvariga vill utåt kommunicera väldigt få detaljer.

Stor rädsla bland elever på skolan

Efter några dagar klarnar dock bilden något och skolan väljer att stänga av två elever i två veckor från undervisning. När avstängningen för duon hävs innebär det dock inte att de får komma tillbaka utan det beslutas om hemundervisning.

Sjöängen i sommarskrud. Foto: Weine Ahlstrand.

Samtidigt fortsätter rädslan på skolan att vara stor bland elever. Allvaret i de påstådda planerna har spridit sig och inte blir det bättre av att det skrivs hotfulla meddelanden på sociala medier mot skolan.

Hemundervisningen fortsätter och har nu fått till följd att en av eleverna, som vi väljer att kalla för elev A, ihop med sina vårdshavare beslutat att stämma Askersunds kommun på 340 000 kr för dess agerande.

Det är Vernia Advokatbyrå som för deras talan med följande rubrik: "Krav på skadestånd för fel eller försummelse vid myndighetsutövning och för kränkning av rättigheter enligt Europakonventionen".

Tycker rektor och polis skulle lugnat sig

Askersunds kommun å sin sida har anlitat Lindahls Advokatbyrå som bestrider skadeståndskravet. De har helt olika uppfattningar om vad som skett och vems felet är. Vi ska här ge en sammanfattning av deras ståndpunkter.

Enligt Vernia har det direkt från början uppförstorats när rektor, som de skriver, "närmast handlat i panik istället för att handla i klokhet och tanke. Därefter har beslut präglats av prestige och vilja att rättfärdiga tidigare överilade beslut".

Motparten Lindahls motsätter sig helt detta occh skriver att de fem elever som uppsökte rektorn var mycket skärrade och rädda och upplevdes som trovärdiga med en mängd detaljerade beskrivningar.

Eleverna säger att det finns en dödslista. Att det planerats datum för skjutningen. Diskuterats var skyttar skulle befinna sig för att kunna skjuta så många som möjligt. Att det skjutits prick på småfåglar för att öva inför att skjuta på elever.

Skolskjutning i USA påstådd förebild

Dessutom ska en av de drivande eleverna haft med sig skarpladdad ammunition till skolan som han visat övriga och sagt att "det är den här vi ska skjuta oss själva med när skjutningen är klar".

Det som även beskrivs som en utlösande faktor för att eleverna gick till rektorn var en händelse som inträffade veckan innan. Vid en redovisningsuppgift ska en musikvideo ha visats som glorifierat skolskjutningar.

Den innehöll bland annat autentiska bilder från Columbine High School 1999. Detta gjorde att flera elever tog illa vid sig och fick skolan att ta fram nya rutiner för elevanföranden som presenterades för personalen 22 oktober.

Vid Columbine High School i USA inträffade 1999 en av de mest välkända skolskjutningarna genom tiderna och de mest drivande eleverna i gruppen på Sjöängen ska ha velat bli kallade för samma namn som skyttarna där.

Har fått falska betyg"

Efter händelsen har elev A, som då gick i 8:an, fått hemundervisning. Denna ska dock, enligt Vernia, inte alls varit tillräckligt för de kunskaper som krävs. Och trots utebliven utbildning alls i vissa ämnen ska betyget godkänt satts.

Något som varit till skada för elev A då det ger en falsk bild av kunskaper, anser man. Dessa beslut kommer med all sannolikhet att bedömas oförenliga med skollagen vid den bedömning som Skolinspektionen nu kommer att företa.

Kommunens representant Lindahls håller inte med. Skolan har fattat beslut rörande skolgång som innebär att elev A fått den skolgång han haft rätt till, skriver de. Det har varit frågan om enskild undervisning.

Vad som verkar ha varit starkt  bidragande till beslutet från kommunen att hålla elev A borta från undervisning i skolan är den utredning som Säkerhetspolisen (SÄPO) presenterat för kommunen.

Hög hotnivå bedömde SÄPO

Enligt den utredningen var bedömningen om elev A att på skalan 1-5 för en hotnivå är risken en 4:a att han på lång sikt realiserar sina hot (lång sikt 1-2 år). På kort sikt bedömdes det inte troligt då de hade honom under uppsikt.

SÄPO:s bedömning om hög risk beaktas sedan vid kommuneens beslutet om fortsatt skolgång: "Övriga elevers trygghet och studiero måste säkras. Liksom lärarnas arbetsmiljö", står det i Lindahls skrivelse.

.Men Vernia kontrar dessa uppgifter och skriver:

"Askersund kommun väntade till mars 2019 med att föranstalta om en strukturerad psykiatrisk riskbedömning. Man anlitade då Curerum i Örebro där elev A blev föremål för en mycket ingående riskbedöming (på 24 sidor). Polisens hotbildsbedömning motsägs här och visar inte på någon som helst förhöjd risk för bruk av allvarligt våld, vare sig på kort eller lång sikt".

En bestraffning att byta klass

En annan orsak till den upplevda orättvisan som vårdnadshavare till elev A känt och som lett till skadeståndskrav är att  det beslutades om klassbyte för elev A, 24 juni 2019, utan att beslut för det motiverats.

Detta upplevdes som en bestraffning.

Vårdnadshavare till elev A är ändå först positiva till initiativet om en nystart i en skola i en annan kommun. Men elev A gillar inte idén och föräldrar beslutade därför att de inte kunde gå med på omplaceringen.

Vernia Advokatbyrå radar upp fler omständigheter som ska tala till deras klients fördel. Bland annat att det beslöts i november 2018 om disciplinära åtgärder mot elev A i form av omplacering till andra än skolans lokaler. Men Skolinspektionen konstaterade att åtgärden saknade stöd i skollagen. 

Fick inte komma tillbaka trots hävda beslut

Det ska även beslutats i mars 2019 om åtgärdsprogram, enskild undervisning och anpassad studiegång för elev A. Alla tre besluten upphävdes dock i april av Skolväsendets Överklagandenämnd.då utredningen var bristfällig.

Trots att besluten upphävts vägrades eleven att komma tillbaka till skolan.

Något som Lindahls flera gånger återkommer till i sin skrivelse är att "skolan uppfattar att föräldrar till elev A inte tagit situationen på allvar. Vårdnadshavare har negligerat den allvarliga situationen och hela tiden haft inställningen att skolan borde fattat att det var frågan om ett skämt".

Besviken på föräldrars inställning

Lindahls fortsätter "Vuxenvärlden borde gemensamt stöta och samverka kring barnet vid och efter en så allvarlig händelse. Istället för att slå ytterligare split genom domstolsprocesser och ekonomiska krav".

De anser att om föräldrarna inte fortsatt att avfärda händelsen som ett skämt, slutat anse sig vara offer, och tagit sitt ansvar för det inträffade och samarbetat hade möjligen en annan bedömning av frågan skett.

Efter att det blev känt att vårdnadshavare till elev A har anmält kommunen för tjänstefel har kommunikationen partena mellan brutit samman och kommunen ska ha vägrat att kommunicera, hävdar Vernia Advokatbyrå.

Vill ha skadestånd för ett års arbete

Skadeståndskravet är baserat på att elev A har tappat ett år av kunskaper och omräknat i förvärvsarbete så är det en försening på ett år. 240 000 kr krävs därför, resterande 100 000 kr är för sveda och värk.

Kommunen hävdar dock att den sedan 25 oktober 2018 haft löpande kontakt och bistått med de insatser som elev A och vårdnadshavare samtyckt till. Någon skada har inte uppkommit såvitt gäller måluppfyllelse i årskurs 9.

"Höstterminen som snart är till ända ger stöd åt att det går åt rätt håll för elev A och att han mycket väl kan nå målen. Det bestrids att elev A kommer att försenas ett år ut i arbetslivet", avslutas advokatbyrån Lindahls skrivelse.

Fåordigt från kommunen

Att få några svar från ansvariga på Askersunds kommun visar sig inte vara det lättaste. Rektor Johanna Thomas är på semester. Biträdande rektor Jesper Lewén har nyligen börjat och vill inte uttala sig.

Barn & utbildningschef Anneli Döragrip svarar kortfattat.

- Det var två personer som var avstängda två veckor efter händelsen. Sedan dess har inga avstängningar skett. I övrigt kommenterar jag inte fall som berör enskilda elever, skriver Anneli Döragrip.

Så vad som händer med elev A, som i mer än ett år haft hemundervisning, och hur det går i domstolsprocessen om skadeståndskravet som rests mot Askersund kommun på 340 000 kr återstår att se.

Kommentarer

1 december 2023 tas möjligheten att kommentera artiklar tillfälligt bort. Kommentarerna beräknas vara tillbaka i ny tappning i början av 2024.

Annons

Nyheter / Askersund