Gå till innehåll
Askersund / Politik

Askersunds pastorat kommer sannolikt inte sälja Sockenstugan vid Lerbäcks kyrka. Foto: Weine Ahlstrand.

Bakläxa på kyrkans lokalförsörjningsplan
– försäljningar blir inte av

Publicerad: 6 November 2023 15:49

I morgon kväll, alltså tisdag den sjunde,  är det kyrkofullmäktige i Askersunds pastorat. På dagordningen finns bland annat något av en het potatis, nämligen en revidering av den så kallade lokalförsörjningsplanen.
Enligt vad Sydnärkenytt erfar blir det inte så mycket kvar av den kontroversiella planen från 2021 där både mark och byggnader i Askersund, Snavlunda och Lerbäck skulle säljas.

Det var i augusti 2021 vi kunde berätta om lokalförsörjningsplanen.  Bakgrunden var att kyrkan behöver göra sig av med fastigheter och mark som mest kostar pengar och som inte används så mycket. Kyrkan får allt färre medlemmar, som betalar allt mindre kyrkoavgift, en ekvation som inte kommer gå ihop i framtiden, menade man. Man måste värna kyrkobyggnaderna, eftersom de är kulturhistorisk viktiga och måste bevaras. En idé är att använda själva kyrkorummen både till kyrkkaffe och barnverksamhet, vilket då skulle frigöra andra byggnader till försäljning. Något som dock visat sig svårt.

Det var en arbetsgrupp med representanter från de församlingar som senare slogs ihop och blev Askersunds pastorat som jobbade med lokalförsörjningsplanen. En plan som alla pastorat enligt kyrkoordningen var tvungna att ha på plats januari 2022.

Inte heller försäljningen av flyglarna vid Sofia Magdalena kyrka i Askersund blir av. Foto: Weine Ahlstrand

Väckte protester

Planen väckte en hel del protester från församlingsbor på olika håll i pastoratet när den offentliggjordes.

Här är några exempel på vad som fanns med i planen:

I Lerbäck föreslogs en försäljning av Sockenstugan. Huset ligger mitt på ”kyrkbacken”, i en miljö som anses vara den bäst bevarande kyrkomiljön i Örebro län. Sockencentrumet är klassat av Riksantikvarieämbetet som riksintressant. Sockensugan har nyttjats bland annat till barnverksamhet.

I Snavlunda föreslogs en försäljning av all mark och alla ekonomibyggnader väster om vägen. Även personalutrymmena med tomt skulle avyttras enligt förslaget.

Vid Sofia Magdalena kyrka i Askersund ville man att de två flyglarna säljas för att bli bostäder. Även prästgården borde säljas.

Vid Klockarbacken  i Askersund ville man enligt planen göra en om- och tillbyggnad av Norra flygeln för att inhysa administration och personalutrymmen

Med i planerna fanns också en ombyggnad av Hammars kyrka, för att kunna ha mer aktiviteter inne i kyrkan. Bland annat barnverksamhet och kyrkkaffe och servering för 100 personer inne i kyrkorummet. Man föreslog också att sockenstugan i Hammar skulle säljas.

Tummen ner för flera förslag

Nu verkar det mesta av förslagen få tummen ner.

Det är fastighetsutskottet i det nya Askersunds pastorat som gått igenom planen och sågar en hel del av planerna. De har gett ett förslag på en revidering av fastighetsplanen, som alltså ska klubbas i morgon.

Det här är vad fastighetsutskottet kommit fram till:

I Lerbäck pågår renovering av församlingsgården och den övre våningen är i princip färdigställd. Planen är att barnverksamheten ska flytta in i undervåningen när den är klar. Från början var tanken att man på det sättet skulle tömma Sockenstugan på verksamhet. Den skulle man då kunna stycka av och sälja, eventuellt lägga till en annan fastighet. Det visade sig dock inte förenligt med bevarande av den sockencentermiljö där sockenstugan ingår i. Förslag: Sockenstugan bör inte säljas, utan istället hyras ut. Redan i dag är det en lägenhet i övervåningen.

Inte heller i Snavlunda verkar planerna bli av. Tanken var ju att att sälja hela den fastighet som ligger väster om vägen, där bland annat församlingens sockenstuga och Snavlunda hembygdsförening har sina lokaler. Där finns också församlingens personalutrymmen och ett mindre garage för redskap och liknande. Tanken på försäljning har nu mer eller mindre övergivits.

”Vi anser inte att avstyckning av fastigheten för försäljning till hembygdsföreningen är ett alternativ just nu. Däremot kan man tänka sig sälja hela fastigheten inom en tioårsperiod, beroende på hur församlingens befolkning utvecklas”, skriver man i den reviderade lokalförsörjningsplanen.

– Vi måste reda ut vilka åtaganden hembygdsföreningen har mot oss och vi mot dem och få fram fram ett mer långsiktigt, reglerat arrendeavtal för du byggnader föreningen disponerar, säger Mårten Eriksson, kyrkopolitiker i Askersund (POSK), som ingår i fastighetsutskottet.

Han menar dock att det rimliga på sikt vore en försäljning, men att det inte går just nu.

– Det finns flera saker som spelar in. Vad skulle en köpare ha tomten till? Olika regler, bland annat strandskydd, gör att det kommer bli svårt att bygga där.

Nya personalutrymmen

Däremot går man vidare med planerna på att bygga nya personalutrymmen i Snavlunda. De ska byggas på samma sida av vägen som kyrkan ligger. Det måste till helt enkelt för att de gamla inte följer arbetsmiljöverkets regler.

Flyglarna kvar i kyrkans ägo

Även i Askersund överger man de mest kontroversiella delarna i lokalförsörjningsplanen.

Att sälja flyglarna vid Sofia Magdalena Kyrka bedöms inte som genomförbart.  Att omvandla dem till bostäder skulle bli allt för kostsamt. Man skulle bland annat behöva ändra detaljplanen och göra mycket stora ombyggnader. Det skulle bli svårt att hitta köpare som skulle kunna genomföra det och få lönsamhet  i affären. Dessutom ligger ju flyglarna på samma tomt som kyrkan, vilket innebär att de måste styckas av vid en försäljning, vilket även det är en kostnad.

Till råga på allt  är även de här  flyglarna klassade som kulturhistorisk miljö med särskilda bevarandevärden. Fastighetsutskottet föreslår därför att flyglarna blir kvar i pastoratets ägo och att de får en professionell bedömning när det gäller vad de skulle kunna användas till. Går det till exempel att förlägga personalutrymmen dit?
Man menar också att de borde kunna fortsätta utnyttjas för församlingsverksamhet så som de gör idag. Den södra flygeln kan fortsatt vara lokal för körverksamhet, mindre samlingsutrymme eller kaféverksamhet Där finns också samtalsrum som används flitigt. Södra flygelns nyttjande har ökat betydligt under 2022–2023. Men både norra och södra flygeln behöver genomgripande renoveringar.

Prästgården ska säljas

Däremot vill man genomföra försäljningen av Askersunds prästgård. I planen fanns förslag på att personalens kontor och administrativa lokaler, som i dag finns i prästgården, skulle inhysas i Klockarbackens norra flygel, som alltså då skulle byggas ut och renoveras, inte heller det blir av, eftersom det skulle bli för kostsamt.

Försäljningen av prästgården får då vänta tills man löst frågan om var personalens kontor och administrativa lokaler ska göras av. En tanke är att bygga nytt på en tomt invid Sofia Magdalena kyrka så att församlingen skulle få ett nytt centrum där.  Men även det kommer bli mycket kostsamt. Möjligen kan en plan alltså  vara att inhysa detta i någon av flyglarna istället.

Ingen stor ombyggnad av Hammars kyrka

Inte heller planerna för Hammars kyrka blir av som tänkt i planen. De skulle bli allt för kostsamma och man tror inte att behovet finns

Däremot anser fastighetsutskottet att en rimlig tanke vore att bygga ett mindre kök i kyrkan och ta bort ett antal bänkar för att skapa yta för bord och stolar ”Det räcker bra för dagens behov” skriver man. Däremot håller man fast vid att Sockenstugan i Hammar ska säljas. Men till det krävs en avstyckning, en lantmäteriförättning.

– Lokalförsörjningsplanen är viktig. Vi använder på tok för stor del av kyrkoavgifterna vi får in för att förvalta fastigheter, hus och mark vi inte använder, eller använder mycket lite. De är inte i rimligt i längden, säger Mårten Eriksson, kyrkopolitiker för POSK.

Han fortsätter:

– Men delar av planen var inte särskilt väl genomarbetade. Hade man kollat upp saker med berörda funktioner inom pastoratet hade man lätt kunnat avskriva dem i förslaget till lokalförsörjningsplan. En del saker var inte genomförbara. Det borde man kollat upp innan man la fram planen.

Annons

askersund