28 November 2019
Tipsa: 073-094 57 58

Hur kan hot mot unga stävjas i Kumla?

Här jobbar politikerna. Vad tycker de om hot och utpressning som drabbat kumlingar? Alla partier har tillfrågats. Foto: Anders BjörkHär jobbar politikerna. Vad tycker de om hot och utpressning som drabbat kumlingar? Alla partier har tillfrågats. Foto: Anders Björk

Att unga i Kumla pressas på pengar och saker genom hot och våld och sedan inte vågar anmäla är något som upprört. Vad tycker politikerna i Kumla och vad kan göras för att komma tillrätta med problemen?

I onsdags skrev vi om Sylvia Carlsteins son som vid flera tillfällen ska ha blivit hotad, utpressad och utsatt för våld av ett gäng. Det visade sig att det finns flera personer, framförallt yngre, som blivit drabbade av liknande och mörkertalet kan vara stort då alla inte vågat anmäla. Företrädare för de politiska partierna i Kumla svarar här på två frågor.

1. Hur reagerar ni över att läsa om att boende i Kumla inte vågar anmäla brott som drabbat dem i Kumla? 2. Finns det något som kan göras bättre i kommunen så att problemen inte fortsätter, eller eskalerar?

(S) saknar nattvandring

1. Givetvis så är det ledsamt att personer inte vill anmäla brott som de blir utsatta för. För att polisen ska kunna sända sina resurser till rätt plats som leder till en ökad närvaro så behövs anmälningarna. Polisen kan inte veta vad som hänt om detta inte görs.

Katarina Hansson. Foto: Privat

2. Det viktigaste är att kommunen och polisen samverkar på ett snabbt och effektivt sätt. Kommunen ska samordna sina verksamheter och då framförallt Socialförvaltningen, Förvaltningen för livslångt lärande och kultur- och fritid. Dessa förvaltningar har olika kompetenser som ur sina perspektiv möter barn och unga i Kumla. Dessa ska finnas för att ge stöd till de som blir utsatta och ge en trygghet så de kan och vill göra anmälningar.

Fältarna ska finnas där ungdomar finns för att skapa tillit och kunna se vad som händer och påkalla polis vid behov. Att det finns vuxna i olika offentliga miljöer är viktigt för att människor oavsett ålder ska känna trygghet. Tyvärr har vi tidigare sett att intresset för att delta i nattvandringar som anordnades av kommunen har minskat. Vi tycker att detta behöver återupptas och jag hoppas att flera vuxna vill delta.

Katarina Hansson, Socialdemokraterna i Kumla

Storstadsproblem spridit sig till Kumla

1. Vi Sverigedemokrater tycker det är skrämmande och helt oacceptabelt att gängvåldet  har nått Kumla. Det som förr var ett storstadsproblem är nu ett problem även för mindre städer och att man inte vågar anmäla brotten är väldigt allvarligt.

Sven-Erik Kilsten. Foto: Anders Björk

Myndigheterna måste avsätta resurser dels för att stävja våldsbrottsligheten och för att skydda brottsoffren/anmälarna innan Sverige blir ett helt laglöst land.

2. Jag har idag lämnat in en interpellation där jag frågar kommunstyrelsens ordförande Katarina Hansson (S) vilka åtgärder kommunen planerar att vidta i ärendet, till exempel hyra in / anställa väktare som patrullerar centrum på helger och kvällar. För övrigt så tycker jag att polisnärvaron i städer av Kumlas storlek är alldeles för dålig.

Sven-Erik Kilsten, Sverigedemokraterna i Kumla

(M) vill ha mer kameraövervakning

1. Det är givetvis en tråkig läsning att man inte vill anmäla. En anmälan till polisen är en förutsättning för att brottet ska få möjlighet att kunna klaras upp och brottsoffret känna trygghet i att så blir fallet. Men också att gärningsmännen lagförs.

Oskar Svärd. Foto: Arkivbild

Det ger också polisen och kommunen en möjlighet att se på vilka platser det händer, så rätt insatser görs på rätt ställen. Tryggheten är enormt viktig för att Kumla ska vara en attraktiv kommun där människor trivs.

2. Medborgarlöftet mellan kommunen och polisen är en del. Även fler synliga poliser runtom i kommunen och stärkt samverkan mellan socialtjänsten och polisen riktat mot unga och narkotika. Moderaterna vill också se en stärkt kameraövervakning på strategiska platser i kommunen. Nationellt vill moderaterna ge mer pengar till polisen för fler kameror, betald polisutbildning, 3 000kr mer i månaden för poliser, samt fler polisanställda som utreder brott. Det skulle också bidra till att tryggheten ökar i Kumla.

Oskar Svärd, Moderaterna i Kumla

"Behöver främst minska inkomstklyftorna"

1. - Det är självklart hemskt att man inte vågar anmäla att man blivit utsatt för ett brott. Vi ser att det alltid är bra att anmäla när man blivit utsatt för något, och att  en anmälan är det bästa sättet att belysa problem av den här karaktären för de myndigheter som kan agera för att hitta en lösning.

Lena Rosborg till höger. Foto: Johan Oskarsson.

2. Enligt BRÅ är hotbrott något som ökar nationellt och därmed ingenting som enbart drabbar Kumla, tyvärr. Det finns många saker ett samhälle kan göra för att minska brott av den här typen. När det gäller ungdomsbrottslighet grundar det sig ofta i att de kriminella själva dels inte haft en god ekonomisk situation under uppväxten, dels inte fått en ordentlig värdegrund.

För att råda bot på detta behöver vi först o främst minska inkomstklyftorna. Vi behöver även stärka stödfunktioner inom skolan för att hitta de individer som riskerar att hamna på en kriminell bana, hjälpa de här ungdomarna till en positiv framtidstro. Enligt polisen är även samarbete mellan socialomsorg och polis en viktig punkt som ger resultat för att förhindra brott av den här karaktären och det ställer vi upp bakom.

Det behövs fler vuxna ute, som tillsammans vågar ingripa om det sker något märkligt.  Vad är det som gör att inte vuxna inte vågar? Rädsla? Okunskap?  Polis kan ha en ”introduktionskurs” för intresserade vuxna, som vill engagera sig i detta.  Nattvandrare, året runt, inte bara på sommaren. Fler fältassistenter!

Lena Rosborg, Vänsterpartiet i Kumla

Vill ha kommunala trygghetsvakter

1. Det är givetvis oerhört allvarligt, både de brott som sker men också att människor är rädda för att anmäla. Det är ett oerhört misslyckande för samhället. 

2. Alla har ett ansvar, jag som politiker, andra vuxna, föräldrar, personal inom skolan med flera för att prata om de här frågorna. Blir man utsatt för brott ska det alltid anmälas och då har alla ett ansvar att också stötta den som är utsatt. Vidare handlar det så klart om fler synliga poliser och fler vuxna på stan.

Christian Liljenhed. Foto: Privat

Det är givetvis lätt att säga men det handlar om att gå från ord till handling. För Liberalerna är trygghet en prioriterad fråga och vi gör vad vi kan i opposition för att påverka majoriteten i Kumla. Fler synliga poliser kan vi inte påverka lokalt i Kumla utan det är frågor som måste lösas nationellt och de frågorna driver också Liberalerna i riksdagen. Men det finns så klart också saker att göra i Kumla. Liberalerna har till exempel i flera år föreslagit att Kumla borde inrätta kommunala trygghetsvakter som ett komplement till polisen. Intresset har däremot tyvärr varit svagt från de styrande partierna S och M. Vi har också föreslagit att fältarna ska återuppta samma arbetsformer som Kumla mot narkotika hade, mycket för att kunna skapa det trygga förtroende mellan fältare och ungdomar som krävs för att de ska våga berätta om saker som händer dem ute på stan. 

Christian Liljenhed, Liberalerna i Kumla

Skolorna har en viktig roll

1. Det är häpnadsväckande att det kan gå till så. För att det ska kunna utredas måste ordningsmakten få in anmälningar annars är det svårt att stävja. Man ska höra av sig även om man själv inte tycker det har betydelse, lämna bedömningen till polisen om det är av värde eller inte.

Carina Riberg. Foto: Sune Eskelinen. 

Det är också viktigt att man hjälps åt på skolorna att se till så inte obehöriga får tillträde och informera om att det är nödvändigt att anmäla. Även att diskutera det som hänt så fler vågar anmäla och kanske öka tryggheten med det. Alla behöver hjälpas åt att larma när man ser sådant.

2. Det visar att fältassistenterna behövs och dialog mellan social, polis och skolorna. På senaste mötet med brottsförebyggande rådet enades man om att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram ett rapporteringssystem och en modell för samverkan strategiskt och operativt. För att kunna starta direkt nu under 2019 ska modellen utgöra en rapportering utifrån förvaltningsperspektiv, för att sedan kunna utvecklas till en mer djuplodande rapportering i verksamheten under 2020.

Carina Riberg, Miljöpartiet i Kumla. 

Behöver öka polisiär närvaro 

1. Fruktansvärt och oroväckande. När samhällets rättsinstanser möts med osäkerhet och misstro är det ett misslyckande för hela samhället. 

2. Laglydighet är ingenting som ska vara valbart i Sverige. Du ska alltid kunna känna dig trygg överallt, och inte behöva oroas över att bli utsatt för brott. På nationell nivå driver KD på bland annat för ett system med anonyma vittnen, en ändring av systemet med straffrabatter för ungdomar, skärpta straff samt en satsning på 10 000 fler poliser, med tydlig lokal förankring, till 2025. Vi vill också se 500 fler civilanställda, vilket kommer ge fler poliser i yttre tjänst. Du måste kunna lita på att polisen löser brotten och spärrar in de kriminella i fängelse. 

Albin Hellström. Foto: Privat

På kommunal nivå tror vi att man bör tänka både kortsiktigt och långsiktigt. Kortsiktigt behöver vi öka den polisiära närvaron i det offentliga rummet. Detta kan ha en lugnande effekt samt stärka tilliten till ordningsmakten. Långsiktigt kan inte vikten av tidiga insatser samt en nära samverkan mellan hemmet, skolan, socialtjänsten och polisen betonas tillräckligt. Bland annat måste elevhälsan stärkas för att tidigare kunna identifiera unga i riskzonen och arbeta ihop med hemmen och andra relevanta instanser. Alla har tyvärr inte lyckan att födas in i en trygg och kärleksfull miljö, och då är det viktigt att dessa människor får det stöd som krävs för att inte dras in i kriminalitet. Vi tror även det krävs en förbättrad samverkan mellan privat och offentlig sektor, där kommunen tillsammans med bland annat fastighetsägare, handlare, ideella aktörer och andra samverkar ännu mer för att ta ansvar för skapa mer levande och attraktivare miljöer där människor känner sig mer trygga. 

Albin Hellström, Kristdemokraterna i Kumla.

Engman (C) vill samlas snarast

- Det är väldigt lätt att man dras med i ett känslomässigt översvall vid en händelse som ovan. Det kommer också många politiska utspel som kanske inte belyser problematiken fullt ut. Fenomenet med hot,utpressning och våld är tyvärr inget nytt i Sverige och vår omvärld. Nu har det kanske också  kommit  till Kumla för att stanna. För att få ett samlat grepp på motåtgärder och strategier så bör vi politiker först vara överens om de åtgärder som ska till få att det ska få någon effekt.

. Det går inte med en massa spretiga förslag. Sedan har vi redan existerande myndigheter så som polisen, Socialen och Skolan. I detta sammanhang har vi också BRÅ som ett samordningsorgan i dessa frågor. Jag kommer att verka att för att de politiska partierna tillsammans med framförallt polisen samlas snarast och tar fram ett åtgärdsförslag  mot hot,utpressning och våld utöver vårt nyligen undertecknat medborgarlöfte.

Jan Engman, Centerpartiet i Kumla

Se också
Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-11-01 14:27
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.