26 April 2019
Tipsa: 073-094 57 58

L vill "NPF-säkra" Kumlas skolor

Liberalerna Kumla har lagt fram en ny motion  om mer stöd till skolorna för att säkra att även barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning får den särskilda hjälp de behöver för att klara skolan. 

"Liberalerna Kumla har vid ett flertal tillfällen uppmärksammat frågan om särskilt stöd till elever i skolan. Vi har lyft det i nämnden för livslångt lärande, i dess arbetsutskott, i motioner till kommunfullmäktige och i våra förslag till kommunbudget. Det handlar i grunden om hur vi säkerställer att alla elever, oavsett var i Kumla de går i skolan och oavsett vilka individuella förutsättningar de har, ska ha rätt till en jämlik skolgång.

De senaste åren har inflödet av utredningsförfrågningar till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) ökat närmast lavinartat. Efterfrågan på NP-utredningar, dvs. utredningar om ett barn har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, står för den största ökningen. Så ser det ut i hela landet och BUP i Örebro län är inget undantag.

NPF är ett samlingsbegrepp för personer som har nedsatt förmåga att uppfatta, bearbeta och dra slutsatser om information. Det visar sig ofta genom att barnet har svårt att reglera sin uppmärksamhet, impulskontroll och aktivitetsnivå. Barnet kan också ha svårt för samspel med andra människor, att uttrycka sig i tal och skrift eller svårt med inlärning och minnet.

Vi kan alla glömma bort att passa en tid eller att koncentrera oss då och då, men för barn med NPF påverkar det kraftigt deras möjligheter att fungera i samhället och därmed blir det en funktionsnedsättning. De vanligaste diagnoserna är ADHD, ASD/Asbergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning.

Många ställer sig frågan vad ökningen av barn med exempelvis ADHD beror på, men en förklaring som lyfts allt mer är skolans bristande förmåga att möta barnens behov. Vi har skapat en skola som är dåligt anpassad efter elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Mycket eget arbete och ansvar, mindre lärarledd undervisning och mer eget sökande efter kunskap i kombination med en läroplan som i mycket hög utsträckning premierar de kognitiva förmågor som barn med neuropsykiatriska svårigheter ofta saknar, har gjort att dessa barn ofta har svårt att klara sin skolgång.

Det finns dock mycket som kan göras för att underlätta skolgången för barn med NPF. Att få en diagnos kommer inte i sig att leda till att barnet får bättre hjälp. Det är egentligen mer ett kvitto på att anpassningar måste göras i barnets studie- och hemmiljö.

Det finns idag mycket forskning och kunskaper kring lämpliga anpassningar och åtgärder, men tyvärr finns den kunskapen allt för sällan ute i de verksamheter som ska möta barnens behov i den utsträckning som krävs.

Det finns också mycket goda exempel på skolor i andra kommuner som arbetar hårt med att skapa rätt förutsättningar för både pedagoger och elever att möta barnens behov. En sådan skola är Källbrinksskolan i Huddinge. De arbetar dagligen med att NPF-säkra sin skola, vilket innebär att de organiserar skolan efter de elever som behöver mest stöd, struktur och tydlighet för att kunna tillgodogöra sig sin utbildning.

Särskilt tilltalande med deras arbete är att de utgår från att tydliga strukturer och instruktioner, kognitiva hjälpmedel samt ordning och reda är bra för alla elever - inte bara ett stöd för elever med funktionsnedsättningar.

Vi liberaler har gång på gång efterfrågat hur vi som huvudmän säkerställer att barn i behov av särskilt stöd får de resurser de har rätt till, men svaren har inte varit tillräckligt uttömmande. Någon samlad bild av hur det faktiskt ser ut på våra skolor eller hur vi som huvudmän säkerställer att vi sköter vår del av uppdraget har inte levererats.

Många skolor signalerar också återkommande att de har svårt att tillgodose alla behov som finns. Det visar sig inte minst genom att nästan en av fem elever i Kumla fortfarande lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet.

Allt börjar med en bra lärare. Lärarens roll i klassrummet är helt avgörande för att barn ska lyckas med skolan, men särskilt viktigt för barn med NPF-diagnoser.

Det är rektorns uppgift och ansvar att skapa rätt förutsättningar för pedagogerna att klara uppdraget att ge alla barn det stöd de behöver för att klara sin skolgång, men rektorns förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag är också beroende av hur vi som huvudmän tillgodoser och säkerställer att det finns tillräckligt med resurser på skolorna för att alla barn får sina behov tillgodosedda.

I skolverkets rapport Tillgängliga lärmiljöer? från 2016 påtalas just skillnaderna mellan olika skolor och huvudmän när det gäller förmågan att skapa tillräckligt goda förutsättningar för en pedagogiskt, socialt och fysiskt tillgänglig lärmiljö.

Vi vet att många skolor i Kumla jobbar hårt med detta, men det krävs också en tydlig politisk målsättning, insyn och kunskap om vad som krävs för att åstadkomma en studiemiljö som ger alla barn möjlighet att nå målen. Det är vår uppgift att säkerställa att de har rätt förutsättningar och det målsättnings- och tillsynsarbetet anser vi i Liberalerna måste förbättras.

Exakt hur arbetet med att NPF-säkra våra skolor ska gå till bör givetvis vara upp till professionen, men vi hoppas att fullmäktige beslutar att anta intentionen i motionen och därigenom säkerställa att Kumlas elever erbjuds en likvärdig och tillgänglig skolmiljö.

Med anledning av ovanstående föreslår vi:

  • Att kommunfullmäktige ger nämnden för livslångt lärande i uppdrag att starta ett pilotprojekt på en eller flera skolor med att NPF-säkra sina skolor, med stort fokus på kompetensutveckling av pedagoger, rektorer och annan skolpersonal.
  • Att pilotprojektet kontinuerligt följs upp i nämnden för livslångt lärande under projekttiden och att rapportering sker återkommande till kommunstyrelsen
  • Att efter avslutat pilotprojekt utvärdera arbetet och utifrån de erfarenheter och den kunskap som projektet lett till bredd-införa ett strukturerat arbete med NPF-säkring på samtliga Kumlas skolor
Lärare JN
Kloka tankar upp till åk 9! Men- Liberalernas klokhet gör sedan en djupdykning... Vad ska hända med alla dessa elever sedan? Tror ni själva att någon av de stora gymnasieskolorna ska NPF-säkra sin miljö också? ”NPF säkra” är en diskussion vi länge önskat på JN. Det hade ni känt till om ni visar intresse nog att besöka skolan och pratat med oss i personalen. Finns något allvar med förslaget är JN den perfekta skolan att börja med. Eleverna skulle garanterat strömma till från andra kommuner! På JN finns erfarehet o kompetens redan hos all personal. Framförallt finns redan ett stort antal elever med just dessa behov. Det är de eleverna som ni Liberaler aktivt nu säger kommer att kosta så mycket mindre i en normalstor ,klass i en stor skola. För mig känns det som matteundervisningen för Liberaler inte varit lysande...
2018-04-08 8:05
Skolengagemang
Ett lovvärt initiativ att få majoriteten i kommunhuset att förstå att det finns elever som behöver hjälp och stöd. Eftersom berörda elever ofta utsätts för mobbning förutsätter jag att den problematiken ingår i uppgiften att ”NPF-säkra” skolan. P.g.a. rektors oförståelse och oförmåga att hjälpa vårt NPF-barn var vi tvungna att flytta vårt barn till skola utanför Kumla kommun. Där fungerade det utmärkt. S:s oförmåga att på riksplanet få skolan att fungera bra dokumenterades för några år sedan av en serie reportage i DN. Där framgick att S är bra att hantera ”hårda värden” (fastigheter, gator, parker etc.) medan ”mjuka värden” (skola, vård och omsorg) är S mindre duktiga på.
2018-04-08 9:52
Ida Särnholm, Liberalerna Kumla
Diskussionen om att säkerställa en likvärdig och tillgänglig utbildning för elever med NPF vill vi i Liberalerna självklart se på alla skolor. Vi vill dock från Liberalernas sida vara tydliga med vår intention med förslaget och att det är i grundskolan vi vill börja det förebyggande och främjande arbetet för elever med NPF. Som ett svar till "Lärare JN" så är det centrala i vårt förslag att vi måste lägga grunden för en likvärdig, tillgänglig och NPF-säker skola redan i de lägre åldrarna. Att NPF-säkra skolan handlar bland annat om att säkerställa skolornas tillgänglighet och att all personal har den kompetens som krävs för att bemöta elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det är en kompetens vi önskar se hos alla pedagoger, från förskola till vuxenutbildning. Vi vet att JN lyckats bra med att bemöta elever med NPF och som du beskriver så finns redan erfarenhet och kompetens hos personalen vilket vi är oerhört glada över. Vi önskar dock att elever med NPF får ett bättre stöd redan i grundskolan och därigenom få bättre förutsättningar på gymnasiet. Självklart ska även alla gymnasium också erbjuda NPF-säkra skolor och det arbetet står alla gymnasieskolor fritt att genomföra.
2018-04-13 13:29
Lärare JN
Kloka tankar upp till åk 9! Men- Liberalernas klokhet gör sedan en djupdykning... Vad ska hända med alla dessa elever sedan? Tror ni själva att någon av de stora gymnasieskolorna ska NPF-säkra sin miljö också? ”NPF säkra” är en diskussion vi länge önskat på JN. Det hade ni känt till om ni visar intresse nog att besöka skolan och pratat med oss i personalen. Finns något allvar med förslaget är JN den perfekta skolan att börja med. Eleverna skulle garanterat strömma till från andra kommuner! På JN finns erfarehet o kompetens redan hos all personal. Framförallt finns redan ett stort antal elever med just dessa behov. Det är de eleverna som ni Liberaler aktivt nu säger kommer att kosta så mycket mindre i en normalstor ,klass i en stor skola. För mig känns det som matteundervisningen för Liberaler inte varit lysande...
2018-04-08 8:05
Skolengagemang
Ett lovvärt initiativ att få majoriteten i kommunhuset att förstå att det finns elever som behöver hjälp och stöd. Eftersom berörda elever ofta utsätts för mobbning förutsätter jag att den problematiken ingår i uppgiften att ”NPF-säkra” skolan. P.g.a. rektors oförståelse och oförmåga att hjälpa vårt NPF-barn var vi tvungna att flytta vårt barn till skola utanför Kumla kommun. Där fungerade det utmärkt. S:s oförmåga att på riksplanet få skolan att fungera bra dokumenterades för några år sedan av en serie reportage i DN. Där framgick att S är bra att hantera ”hårda värden” (fastigheter, gator, parker etc.) medan ”mjuka värden” (skola, vård och omsorg) är S mindre duktiga på.
2018-04-08 9:52
Ida Särnholm, Liberalerna Kumla
Diskussionen om att säkerställa en likvärdig och tillgänglig utbildning för elever med NPF vill vi i Liberalerna självklart se på alla skolor. Vi vill dock från Liberalernas sida vara tydliga med vår intention med förslaget och att det är i grundskolan vi vill börja det förebyggande och främjande arbetet för elever med NPF. Som ett svar till "Lärare JN" så är det centrala i vårt förslag att vi måste lägga grunden för en likvärdig, tillgänglig och NPF-säker skola redan i de lägre åldrarna. Att NPF-säkra skolan handlar bland annat om att säkerställa skolornas tillgänglighet och att all personal har den kompetens som krävs för att bemöta elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det är en kompetens vi önskar se hos alla pedagoger, från förskola till vuxenutbildning. Vi vet att JN lyckats bra med att bemöta elever med NPF och som du beskriver så finns redan erfarenhet och kompetens hos personalen vilket vi är oerhört glada över. Vi önskar dock att elever med NPF får ett bättre stöd redan i grundskolan och därigenom få bättre förutsättningar på gymnasiet. Självklart ska även alla gymnasium också erbjuda NPF-säkra skolor och det arbetet står alla gymnasieskolor fritt att genomföra.
2018-04-13 13:29
Kommentera

Skriv helst under eget namn. Håll dig till ämnet och håll en hyfsad ton. Visa respekt för andra som kommenterar och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

Publicerad: 2018-04-07 23:55
Senaste nyheterna
Veckans bilder: Första majtåg i Kumla
(14:21)
Insänt: (L) om nytt medlemskap
(14:12)
Så firar S 1 maj i Sydnärke
(13:34)
Skolrapporten som försvann
(12:49)
Samhällstjänst för knivhot
(12:37)
Hallå där - Inför Kumlamässan
1
(11:52)
Ungdomsgård stänger i Hällabrottet
(2019-04-24)
Inne i fängelse på mässan
2
(2019-04-24)
Avråder från att elda utomhus
1
(2019-04-24)
Fullmäktige ikväll (TV)
(2019-04-23)
Benny Skeppner avliden
46
(2019-04-23)
Parkchef om förstörelsen i lekpark
1
(2019-04-23)
Fotboll: Om division 4 och 5
(2019-04-23)
Fotboll: YIK-förlust mot Säffle igen
(2019-04-23)
Gissa Kumlabild - Vinn en bukett
6
(2019-04-22)
Lars Litzén: Duvslaget trappas upp
(2019-04-21)
BOXNING: Från utlandet till Kumla
(2019-04-20)
Påsktradition lever vidare
2
(2019-04-20)
Fotboll: Yxhult tog första trean
2
(2019-04-18)
Fotboll: IFK föll mot Adolfsberg
(2019-04-18)
Valborg firas i Sjöparken
(2019-04-18)
Hade inte åldern inne
(2019-04-18)
Veckans bilder: Ungdomsgård 70-tal
3
(2019-04-18)
SPF firade 40 med underhållning
(2019-04-18)
Flera fordon i olycka på E20
(2019-04-17)
Snart ska muren stöttas
2
(2019-04-17)
Slutade på privata förskolan
46
(2019-04-17)
Lekpark vandaliserad igen
10
(2019-04-17)
Ingen tågtrafik fyra dygn
(2019-04-16)
Stationsbilder från förr
(2019-04-16)
Anders Björk: ÖSK åker ur
(2019-04-16)
MOTION. Inför Kumla Stadslopp
(2019-04-16)
Dömd för bokföringsbrott
(2019-04-16)
Brand vid garage ej naturlig
1
(2019-04-16)
BOXNING: Läger och tävling i Kumla
(2019-04-16)
Gissa Kumlabilden - Vinn en bukett!
7
(2019-04-15)
Årsmöte för PRO-distriktet
(2019-04-15)
Garagelänga brann i centrala Kumla
1
(2019-04-15)
Fotboll: Tung premiär för KBK
(2019-04-15)
Stölder på apotek
(2019-04-15)
Föräldrar vänder sig mot beslut
1
(2019-04-14)
Fotboll: Division 3 hade premiär
2
(2019-04-13)
Aktuell trafikskylt
(2019-04-13)
Förskoleklass i Haga fylld
4
(2019-04-12)
Blomsteraffär öppnade i Kumla
4
(2019-04-12)
Hallå där - I bowlinghallen
1
(2019-04-12)
SPF i Kumla firar 40 år
(2019-04-12)
Är din hund drabbad av allergi?
(2019-04-12)
Nytt apotek öppnade i Kumla
12
(2019-04-11)
Fotboll: Albin i dubbla roller för IFK
4
(2019-04-11)
Veckans bild - Bokhandel slutet 80-tal
1
(2019-04-11)
Vårbudget med mindre förändringar
(2019-04-10)
Stuga flyttade från Stene brunn
1
(2019-04-10)
Personbil voltat vid olycka
(2019-04-10)
Kumlasjön börjar fyllas på måndag
1
(2019-04-10)
Innebandy: Ny tränare klar i Kumla
(2019-04-09)
Ulrik Jansson: Fritid före Reinfeldt
(2019-04-09)
Fotboll: Vill ha konstgräs till Yxhult
13
(2019-04-09)
Belönade 800 meter ner
(2019-04-09)
Andel behöriga förskollärare minskar
(2019-04-09)
Annons:
Tidning
Senast kommenterat
Annons:
Tidning
Populärt ur arkivet
Bloggat
Sydnärke
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.